Organisasjons uttalelsen til Arbeiderpartiet

Vedtatt på Landsmøte til Arbeiderpartiet 2017

ORGANISASJONSUTTALELSE – Landsmøte 2017 

Medlemmene er Arbeiderpartiet      

Arbeiderpartiets styrke er felleskapet og medlemmene i organisasjonen. Fundamentet for alt vårt arbeid er en partiorganisasjon der alle medlemmer får mulighet til å bidra med sitt engasjement.  

Arbeiderpartiets verdier frihet, likhet og solidaritet ligger til grunn for hvordan vi vil være som organisasjon. Gjennom politikk og handling skal vi utgjøre en forskjell både innad i organisasjonen og i forhold til de rundt oss. Arbeiderpartiet er en grasrotbevegelse tuftet på frivillighet og lokal aktivitet. Vår organisasjon skal kjennetegnes som profesjonell, respektfull og raus.   

PROFESJONELL 

Våre prosesser skal være ryddige og strukturerte, og ledes forutsigbart og trygt. Gjennom et omfattende skolerings- og studiearbeid skaper vi en kunnskapsrik organisasjon med aktive medlemmer.  

RESPEKTFULL 

Vi skal møte hverandre med respekt og gjensidig tillit. Alle medlemmer skal få bruke sitt engasjement i Arbeiderpartiet. Vi aksepterer ikke diskriminering og trakassering på noe grunnlag. Som enkeltmedlemmer og organisasjon har vi et ansvar for å forebygge og hindre dette.

RAUS 

Vår partikultur skal være raus, inkluderende og engasjerende. Som et bredt folkeparti skal vi ha god takhøyde for debatt og ulike meninger. Etter demokratiske prosesser i partiet aksepterer vi flertallsavgjørelser.

MANGFOLD, AKTIVITETER OG DELTAKELSE 

Medlemmene er vår viktigste ressurs 

Den frivillige innsatsen som legges ned i aktiviteter og engasjement er styrken i vår bevegelse. Arbeiderpartiets medlemmer skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet vårt. Alle medlemmer skal ønskes velkommen med lett tilgjengelig informasjon, tilbud om aktivitet og respekt for ønsket aktivitetsnivå. Det skal være meningsfylt å være medlem i Arbeiderpartiet. Det skal være en strategi for å imøtekomme nye og ivareta eksisterende medlemmer i alle ledd i organisasjonen.  

Arbeiderpartiet skal være det største partiet i Norge og ha kontinuerlig medlemsvekst. Dette oppnås gjennom bevisst rekruttering, synlighet og tilgjengelighet. En av de viktigste organisatoriske oppgavene til Arbeiderpartiet er å verve og følge opp medlemmer.  

Alle medlemmer i Arbeiderpartiet skal gis mulighet til deltakelse og innflytelse gjennom sitt engasjement. For at alle skal kunne delta med sine erfaringer, ønsker og behov er det viktig med trygghet, kunnskap, informasjon og inkludering. I tillegg til medlemmene skal sympatisører og velgere ha mulighet til å delta i partiet.   

Arbeiderpartiet skal ha de mest motiverte og best skolerte frivillige 

Det organisatoriske arbeidet er grunnlaget for å drive det politiske arbeidet. Alle ledd av organisasjonen skal benytte seg av ulike aktiviteter og møteformer for å bidra til en bredde i tilbudet til medlemmene. Arbeidet med å bygge kampanje- og valgkampapparatet rundt om i landet er en viktig oppgave.

Kommunepartiene skal prioriteres 

For å rekruttere og beholde medlemmer, sikre dyktige tillitsvalgte og folkevalgte som fanebærere for vår politikk og gode ombud må kommunepartiene prioriteres. Kommunepartiene må følges opp systematisk og det må utvikles gode verktøy og skoleringsopplegg som sikrer kompetanse på politiske hovedsaker og bidrar til at kommunepartiene kan legge til rette for lokal aktivitet.

Flere kvinner på topp 

I dag er ledende verv skjevt fordelt mellom kjønnene. Det er et mål for hele organisasjonen å øke andelen kvinnelige fylkespartiledere, kommunepartiledere og toppkandidater. Det er hele Arbeiderpartiets oppgave å sørge for at flere kvinner enn i dag lar seg nominere og stille til gjenvalg. Kvinnenettverket skal arbeide med politikkutvikling og skolering og gjøre et systematisk arbeid for å øke andelen kvinner som tar lederposisjoner. Dette er et arbeid som må inkluderes i hele partiorganisasjonen.

Det skal være positivt å delta i Arbeiderpartiet 

Arbeiderpartiets kultur bygges gjennom hvordan vi forholder oss til hverandre, hvordan vi fatter beslutninger og strukturerte møteformer. Den innsatsen hver og en av oss bidrar med er det viktigste for hvordan Arbeiderpartiet oppleves som organisasjon.

Arbeiderpartiet skal styrke samarbeidet med sine alliansepartnere

Det faglig-politiske samarbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet er en viktig årsak til den sterke oppslutningen om fellesskapsløsninger som grunnlag for vår samfunnsmodell. Det faglig-politiske samarbeidet har vært, er og skal alltid være en prioritert oppgave for Arbeiderpartiet. Derfor må det nasjonale, regionale og spesielt det lokale samarbeidet styrkes.  

AUF er Norges største partipolitiske ungdomsorganisasjon og er en stor styrke for Arbeiderpartiet. Det er et mål at flere viderefører sitt engasjement etter tiden i ungdomsorganisasjonen. Det er derfor viktig at AUFs medlemmer blir godt tatt imot og ivaretatt på Arbeiderpartiets aktiviteter og ulike arenaer. Arbeiderpartiet sentralt og lokalt må støtte opp om aktivitet i AUF og inkludere ungdomsorganisasjonen i partiets aktiviteter.

Arbeiderpartiet ser styrken i et nært og godt samarbeid med ulike interesseorganisasjoner i samfunn og arbeidsliv. Arbeiderpartiet skal på alle nivå legge til rette for at et slikt samarbeid styrker og utvikler vår politikk.

Arbeiderpartiet skal på alle nivå søke god kontakt og samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Organisasjoner som positivt engasjerer og samler mennesker i frivillige bevegelser skal være viktige samarbeids- og samtalepartnere for Arbeiderpartiet.

Er du enig med Nordland Arbeiderparti om Organisasjons uttalelsen til Arbeiderpartiet?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!