-Delt flybaseløsning mellom Andøya og Evenes gir bedre forsvarsevne

I sitt innlegg på Arbeiderpartiets landsstyre 20. september presiserte Nordland Aps leder Bjørnar Skjæran at delt flybaseløsning vil styrke forsvarsevnen i en krisesituasjon. -Evenes/Ofoten kan bygges opp som et kraftsentrum i Forsvaret uten nedlegging av Andøy. En kraftfull framskutt kampflybase på Evenes, samt videreutvikling av Sjøforsvarets eneste base i nord i Ramsund som maritim logistikkbase for både overflatefartøyer og ubåter, vil bidra til å styrke Forsvaret i nord, sier Skjæran. Les hele talen her:

original_1478638683_8077822

Gode partivenner.

Det er umulig for meg å ta ordet i dag uten å si noe om LTP for Forsvaret. Nordområdepolitikken og sikkerhetspolitikken vår er uløselig knyttet til hverandre.

Da Jonas i 2005 lanserte nordområdene som vårt viktigste strategiske satsingsområde, var det tungt begrunnet i sikkerhetspolitiske interesser.

I nord er det Norge som definerer NATOs yttergrense.

Samtidig som vi har behov for å forstå og samhandle med Russland, er det her vi står overfor vår eneste reelle militære trussel.

Stikkord er fasthet, forutsigbarhet og langsiktighet på den ene siden, og dialog og samarbeid på den andre.

Vi må ha et troverdig forsvar, samtidig som vi bidrar til lavspenning.

Det er behov for en tydelig tilstedeværelse i nord,med nærvær både styrkemessig, men også i form av strategisk og operativ ledelse.

Dette var bakgrunnen for at vi i 2008 besluttet å etablere Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH), og plassere det strategisk i nord.

Det var også en vesentlig del av bakgrunnen for at vi var så klare på at vi ville etablere Luftforsvarets ledelse (GIL) sammen med FOH da vi behandlet forrige LTP i 2012.

I det nye Forsvaret vi skal bygge, med full-integrerte våpensystemer, er det enda viktigere enn før at ledelsen sitter samlet, noe også forsvarssjefen påpeker i sitt fagmilitære råd.

Svaret på det nye internasjonale bildet, og det Russland vi må forholde oss til i dag, er derfor åpenbart:

Vi må styrke FOH på Reitan, og sørge for at vi har et troverdig forsvar i nord.

Regjeringspartiene var mot etableringen av FOH på Reitan i 2008.

De var mot samlokaliseringen av GIL i 2012.

De har i snart 3 år latt Forsvaret unnlate å gjennomføre Stortingets vedtak.

Og ei regjering som har hatt sentralisering som ett av svarene på nær sagt alle spørsmål, velger altså å bruke forsvarspolitikken

som et distriktspolitisk virkemiddel i sør.

Vi kan ikke være med på dette.

Arbeiderpartiet må være troverdige i nordområdepolitikken – og i forsvars-/sikkerhetspolitikken.

Vi må stå på det vi har sagt, og sørge for at forsvarets strategiske ledelse styrkes i nord, samtidig som vi prioriterer forsvaret i nord når vi må gjøre tøffe valg.

Regjeringen foreslår å legge ned Andøya flystasjon. Dette vil svekke den norske forsvarsevnen. Av den grunn bør Stortinget videreføre en delt løsning hvor Evenes bygges opp som en viktig og stor framskutt kampflybase i nord.

Mens de maritime overvåkningsflyene skal være stasjonert på Andøya.   

I en delt løsning vil bygningsmassen på Andøya og Evenes kunne gjenbrukes.

De samlede investeringskostnadene blir redusert betydelig, sammenlignet med en en-baseløsning

Den vil også bidra med:

- Lavere risiko

- Økt sikkerhet og større fleksibilitet i en konfliktsituasjon

- Videreføring og videreutvikling av Andøya Test Center

- Unngår uakseptable samfunnsmessige konsekvenser

Evenes/Ofoten kan bygges opp som et kraftsentrum i Forsvaret uten nedlegging av Andøy. En kraftfull framskutt kampflybase på Evenes, samt videreutvikling av Sjøforsvarets eneste base i nord i Ramsund som maritim logistikkbase for både overflatefartøyer og ubåter, vil bidra til å styrke Forsvaret i nord.