-Energiressursene må gi større lokale ringvirkninger

-Norsk kraftproduksjonen er fornybar og utslippsfri. Dette er en enorm ressurs, som er avgjørende for overgangen til et samfunn med lavere utslipp. Arbeiderpartiet vil være garantist for at vannkraften også i framtida skal tilhøre fellesskapet, sier Bjørnar Skjæran, leder for Nordland Arbeiderparti.

Det har den siste tiden vært en stor debatt rundt tilknytningen til den felles energiregulatoren ACER, og hvilken innflytelse dette vil ha på norsk energipolitikk. -For Nordland Arbeiderparti er det en klar forutsetning at ACER verken skal kunne pålegge Norge å bygge ut flere utenlandsforbindelser, bestemme hvilken vei energien skal flyte mellom Norge og Europa eller avgjøre hvorvidt flaskehals inntekter fra utenlandskabler kan brukes til reduksjon av nettleie eller ikke, sier Bjørnar Skjæran.

 

Nordland Arbeiderpartis representantskap har i dag enstemmig vedtatt følgende uttalelse:

Energiressursene må gi større lokale ringvirkninger

Norsk kraftproduksjonen er fornybar og utslippsfri. Dette er en enorm ressurs, som er avgjørende for overgangen til et samfunn med lavere utslipp. Arbeiderpartiet vil være garantist for at vannkraften også i framtida skal tilhøre fellesskapet. Eierskapet til norske vannkraftressurser må ligge fast og minst to tredjedeler skal være offentlig eid. Norske myndigheter skal ha selvstendig kontroll over forvaltningen av energiressursene i Norge. Nordland Arbeiderparti er mot nye utenlandskabler for eksport av kraftressurser.

Nordland har en betydelig andel av nasjonens vannkraftproduksjon. Dette er et fortrinn som må utnyttes bedre enn tidligere for å skape større lokale ringvirkninger.

Samtidig bør Nordland bli et foregangsfylke for større lokal videreforedling og økt industriell utnyttelse av den fornybare energien. En hovedoppgave i det grønne skiftet vil være å ta vår fornybare kraft i bruk på en bedre måte, for å oppnå økt verdiskaping og reduserte utslipp.

Det har den siste tiden vært en stor debatt rundt tilknytningen til den felles energiregulatoren ACER, og hvilken innflytelse dette vil ha på norsk energipolitikk. Europa er vår viktigste handelspartner, også når det gjelder kraft. Arbeiderpartiet ser nødvendigheten av at Norge ikke kutter båndene til våre viktigste markeder. Vi ønsker å delta i internasjonalt samarbeid som vil være retningsgivende for framtidig energipolitikk og energimarkeder for å ivareta norske interesser. EØS-avtalen må ligge til grunn for vår tilknytning til Europa.

For Nordland Arbeiderparti er det en klar forutsetning at ACER verken skal kunne pålegge Norge å bygge ut flere utenlandsforbindelser, bestemme hvilken vei energien skal flyte mellom Norge og Europa eller avgjøre hvorvidt flaskehals inntekter fra utenlandskabler kan brukes til reduksjon av nettleie eller ikke. Det skal fremdeles norske myndigheter og norske regulatorer avgjøre. Dette er et syn som støttes også opp av innspill fra LO og industrielle aktører.

Det er behov for en oversikt over konsekvensene ACER har for norsk konsesjonsbehandling og den norske tariffstrukturen. Videre er vi tydelig på at prinsippene for å ta krafta i bruk til verdiskaping, legges til grunn i implementeringen av energipakken.

Nordland Arbeiderparti mener norsk kraft skal brukes til å utvikle landet, ikke selges til høystbydende som en hvilken som helst annen vare, og ber regjeringen og Stortinget reservere Norge mot suverenitetsavståelse til ACER.

Det er også store muligheter for å øke kraftproduksjonen i Nordland.  Tilgang til fornybar kraft gjennom vannkraften har bidratt til utviklingen av en konkurransedyktig kraftforedlende industri i hele Norge. Industrien skaper store verdier og mange arbeidsplasser. Industriell utnyttelse av fornybare kraftressurser er nøkkelen til gode miljøvennlige arbeidsplasser i industrien, og en målrettet satsing kan gi både bærekraftige industriarbeidsplasser og nullutslippsløsninger på andre samfunnsområder.

Nullutslippsløsninger blir i stadig større grad tilgjengelige, også innenfor områder som tungtransport og skipsfart, men det finnes i dag ingen omfattende virkemidler. Nordland Arbeiderparti mener at etablering av et CO2-fond må kunne gi tilskudd til merkostnader ved investering i busser/lastebiler som bruker null- og lavutslippsteknologi, som for eksempel biodrivstoff, biogass, elektrisitet eller hydrogen. Det må også utvikles finansieringsmodeller som sikrer framføring av nødvendig kapasitet til lading av el-fly og el-ferger langs hele kysten vår.

bjoskj