-Regjeringen med svakt opplegg for kommunene

-Veksten i kommunene er redusert til 1,8% med Høyre/Frp-regjeringen i følge regjeringens egne tall. Samme utvikling ser vi i kommunenes frie inntekter. Dette er en betydelig lavere vekst enn under forrige regjering. Gjennomsnittlig årlig realvekst i kommunesektorens samlede inntekter var i perioden 2006-2013 på 2,5% sier stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik (Ap) i forbindelse med stortingsdebatten om kommuneøkonomien framover.

original_1478641348_5641665

- Når regjeringen prioriterer store skattekutt til de som har mest fra før, foran utbygging av velferden i kommunene, så gir det mindre rom for å satse på skole og kommunale velferdstjenester. Arbeiderpartiet har høye ambisjoner for bedre kvalitet i velferd, omsorg og skole i kommunesektoren. Vi vil styrke kommunesektorens økonomi. På den måten vil kommunene bedre settes i stand til å bygge ut sentrale velferdstjenester for innbyggerne som barnehage, skole, eldreomsorg og helsetjenester, sier stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik.

- I forbindelse med behandlingen av Kommuneproposisjonen fremmer Arbeiderpartiet forslag om at kommunesektorens inntekter i 2017 økes med minimum 3 milliarder kroner ut over regjeringens forslag. Arbeiderpartiet mener 2 milliarder kroner av veksten skal gå til primærkommunene og 1 milliard kroner til fylkeskommunene. Fylkeskommunene gis rom til satsing på fylkesveier og bedre kvalitet i videregående opplæring med en særskilt satsing på yrkesfag. Kommunene kan blant annet satse på flere barnehageplasser, styrke kvaliteten i barnehagene, flere lærere og tidlig innsats i skolen, styrke eldreomsorgen og forebyggende helsearbeid blant barn og unge, sier stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik.

Mer fra debatten om kommuneproposisjonen 2017:

-Etter at utgifter til befolkningsvekst og pensjon, samt regjeringens føringer og underliggende vekst i diverse kostnadstunge tjenester er trukket fra, kan sektoren ende opp med reelt negativt handlingsrom i 2017.

-Lederen i KS Gunn Marit Helgesen bekreftet under Kommunal- og forvaltningskomiteens høring at regjeringens økonomiske opplegg for kommunesektoren for 2017, ikke gir rom for å styrke kvaliteten innenfor skole og eldreomsorg.

-Når regjeringen prioriterer store skattekutt til de som har mest fra før, foran utbygging av velferden i kommunene, så gir det mindre rom for å satse på skole og kommunale velferdstjenester.

-Regjeringen forsøker også å fremstille det som om handlingsrommet er bedre nå enn i de siste årene med Ap i regjering. Kommunesektorens skatteinntekter ble i 2011 og 2012 hhv. 4,5 mrd. kroner og 5,7 mrd. kroner høyere enn anslått i saldert budsjett, jf. Meld. St. 2 (2014-2015). Disse ekstra skatteinntektene på totalt 10,2 mrd. kroner lot regjeringen Stoltenberg kommunene beholde. Det er på bakgrunn av dette oppsiktsvekkende at regjeringen og representanter for regjeringspartiene ved flere anledninger trekker fram 2011 og 2012 som år med lite handlingsrom i kommunesektoren. Samtidig er det verdt å merke seg at skatteinntektene sviktet med 2,7 mrd. kroner i 2014, uten at regjeringen kompenserte kommunesektoren for dette.