Arbeiderpartiet med et løft for kysten og nordområdene - mener regjeringen har sviktet

Mandag 12. juni avgis ny NTP i stortinget, Ap ligger omtrent på regjeringens nivå men har tydeligere prioriteringer enn regjeringen.

-I vårt forslag til ny NTP for perioden 2018-2029 prioriterer vi å legge til rette for mer fiskeri og havbruk, skipsfart og maritim næring langs kysten. Vi vil satse mer på næring langs med kysten fra sør til nord og framskynder en rekke havner og farledstiltak, sier stortingsrepresentantene Eirik Sivertsen og Kjell-Idar Juvik fra Arbeiderpartiet.

-Jeg mener regjeringen har sviktet kysten i sin periode og mangler flere millioner for å innfri målene fra forrige transportplan som ble lagt fram regjeringen Stoltenberg II. Nå må et løft til, sier Sivertsen

Felles for alle disse næringene er at de har tilknytning til havet, at de består av verdensledende bedrifter, at de skaper store verdier, og at de har stor betydning for bosetting og sysselsetting over hele landet.

Nye lønnsomme arbeidsplasser

Innen fiskeri og havbruk, skipsfart og maritim næring, petroleum og fornybar energi ligger det også et stort potensiale for framtidig verdiskaping og nye lønnsomme arbeidsplasser.

- Arbeiderpartiet vil prioritere strategiske havner, ny teknologi og økt godsoverføring til sjø, sier Juvik   

Mandag avgis ny NTP i stortinget, Ap ligger omtrent på regjeringens nivå men har tydeligere prioriteringer enn regjeringen.

Arbeiderpartiet prioriterer 5 satsinger til 28,5 mrd. kroner samt konkretiserer og framskynder tiltak og prosjekter for 22,8 mrd. kroner.

Dette inkluderer kyst og nordområdene med 4,9 mrd., utbygging av nettilgang 6,0 mrd., klima, kollektiv og miljø 9,6 mrd., trygghet i hele landet 7,0 mrd. og digitalisering og effektivisering1,0 mrd. Sammen med prosjektjusteringer utgjør dette totalt 51,3 mrd.

En forsiktig økning i rammen for planen må 7 milliarder er i hovedsak knyttet til at bredbånd blir en ny del av NTP.

-Jeg er fornøyd med at vi har løftet satsingen på tilskudd til høyhastighets bredbånd i hele landet inn i Transportplan med hele 6 mrd.  kroner, sier Juvik

Eirik Sivertsen  92 65 06 95

Kjell-Idar Juvik 99 27 51 71 

Kjell og Eirik