Arbeiderpartiet vil ha et sterkt jordbruk i hele landet

-Et sterkt jordbruk forutsetter økt lønnsomhet og en satsing på både små og store gårder. Skal vi ha landbruk i hele landet, må regjeringens favorisering av de store brukene stanses, sa stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik i Stortingets debatt om jordbruksavtalen.

-For Nordland og Nord-Norge vil regjeringens politikk for store gårder være dramatisk for fremtidens landbruk, sa Juvik.

I år ser vi igjen at regjeringen ikke klarte å forhandle seg fram til en jordbruksavtale. Regjeringen klarte heller ikke å lande saken med sine samarbeidspartier. En samlet opposisjon forsøkte derfor å finne en løsning slik at landet skulle få et jordbruksoppgjør.

Venstre brøt ut fordi de mente at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF og SV var for ambisiøse i landbrukspolitikken.

-Venstre svikter med dette distriktslandbruket, sa Juvik.

Stortinget har nylig vedtatt framtidas landbrukspolitikk der hovedmålet er økt matproduksjon med grunnlag i norske ressurser. Jordbrukets viktigste oppgave er å produsere mat, der hele landet skal brukes. Det skal stimuleres til et mangfoldig landbruk med gode rammevilkår også for små og mellomstore bruk.

-Stortinget slår fast at inntektsnivået er gjennomgående lavt i jordbruket, og at inntektsgapet til andre grupper skal reduseres. Men her svikter dessverre Frp, Høyre og Venstre, sa Juvik.

-Jordbruket la fram et krav i årets jordbruksforhandlinger der de fulgte opp Stortingets landbrukspolitiske føringer. Man burde da ikke være overasket over at de da brøt forhandlingene med Regjeringa med deres tilbud, sa Juvik.

-Høstens valg blir avgjørende for norsk matproduksjon. Det trengs et Storting og ei Regjering som satser offensivt på norsk landbruk. En god start er å iverksette den politikken Stortinget har vedtatt ved behandlingen av jordbruksmeldinga, i denne saken ser vi hvem som vil det, sa Juvik avslutningsvis.

Kjell-Idar 160617