Arbeiderpartiets alternative budsjett, fokus Nordland

Arbeiderpartiet presenterer torsdag sitt alternative statsbudsjett for 2017. Lisbeth Berg-Hansen er i Bodø og legger frem sakene som berører Nordland. - Ap foreslår en utsettelse på omleggingen av ny finansieringsordning for universitetene og høyskoler. Indikatorene synes å slå ut motsatt av hva hensikten var, sier medlem av finanskomiteen Lisbeth Berg-Hansen (Ap) I det alternative budsjettet styrker vi økomomien til kommunene og fylkeskommunen. For Nordland vil det totalt innebære en øking om lag på 190 millioner. -Dette er et offensivt grep for å videreføre vekst og skape ny vekst i næringslivet må vi styrke DA-midler og de regionale utviklingsmidlene. legger Lisbeth Berg-Hansen til. Arbeiderpartiet setter også fokus på: sjømatnæringen, romfartsnæringen, mineralnæringen, nordområde satsing og sykehusektoren gjennom økning av disse postene i alternativt budsjett. Leder i Nordland Arbeiderparti mener Ap sentralt treffer godt i sitt alternative budsjett. - Jeg er godt fornøyd med at Nordland Arbeiderparti er blitt hørt i viktige saker for Nordland, sier leder i Nordland Arbeiderparti Bjørnar Skjæran. Lisbeth Berg-Hansen kan kontaktes direkte for spørsmål til alternativt statsbudsjett. Mail: [email protected] – mobil: 99545200 Bjørnar Skjæran, Leder i Nordland Arbeiderparti kan kontaktes på: Mail: [email protected] – mobil: 90660573

Arbeiderpartiet styrker kommuneøkonomien med to mrd. kroner i tillegg til regjeringens bevilgninger. Dette vil gi en betydelig styrking av kommunenes økonomi i Nordland, som vil få 100 mill. kroner mer med Arbeiderpartiets kommuneopplegg.

Arbeiderpartiet bevilger i tillegg en mrd. kroner ekstra til fylkeskommunene utover regjeringens rammer. Nordland fylkeskommune ville med Arbeiderpartiets budsjettforslag fått 91,8 mill. kroner mer. Regjeringens økonomiske opplegg er i beste fall nullvekst for sektoren etter at utgifter til befolkningsvekst og pensjon er betalt og regjeringens egne satsinger gjennomført. Et svakt økonomisk opplegg fra regjeringen gir lite rom for å satse på de yngste og de eldste. Dette vil Arbeiderpartiet rette opp.

Ap støtter ikke å innføre omleggingen av ny finansieringsordning for universiteter og høyskoler med budsjetteffekt allerede nå. For å sikre at innføringen av nytt finansieringssystem blir i tråd med Stortingets intensjoner, foreslår Ap en utsettelse og ber regjeringen redegjøre for denne i større detalj og komme tilbake til Stortinget på egnet måte. Regjeringen bør spesielt redegjøre for punktene der det nye systemet bryter med faglige anbefalinger og hvor indikatorene synes å slå ut motsatt av hva hensikten var. I praksis betyr dette en utsettelse av innføringen av nytt system, og at vi vil gå inn for å fortsette med gjeldende system for budsjettåret 2017.

Arbeiderpartiet vil føre en aktiv næringslivspolitikk der vi legger til rette for verdiskaping og vekst i hele landet. Regjeringens kutt i regionale utviklingsmidler vil ramme regional og lokal verdiskaping. Arbeiderpartiet vil prioritere næringsrettede midler til regional utvikling og vi vil gi 200 mill. kroner mer enn regjeringen nasjonalt. Arbeiderpartiets forslag vil gi 75,4 mill. kroner mer til Nord-Norge, 34,5 mill. kroner til Nordland. Vi foreslår også at det bevilges 100 mill. kr mer til regional differensiering av arbeidsgiveravgift.

Arbeiderpartiet er opptatt både å styrke og videreutvikle eksisterende næringsliv. Samtidig hører vi daglig historier om gründere som ikke får finansiert oppstart av sine bedrifter. Risikovillig kapital er mangelvare, særlig i nord. Vi foreslår derfor et akseleratorprogram på 300 mill. kroner, der investeringer fra private investorer utløser tilsvarende investering gjennom offentlige midler.

I Nordland representerer mineralnæringen store muligheter. Arbeiderpartiet ønsker at disse mulighetene skal undersøkes og at arbeidet med kartlegging, funn og forvaltning skal gjenopptas. NGU forestår dette arbeidet og vi foreslår å styrke NGUs budsjett med 25 mill. kr i 2017.

Arbeiderpartiet ønsker å satse på norsk romfart. Romindustrien er viktig for Norge. I Nordland har vi et særdeles sterkt rommiljø på Andøya. Dette er en næring med stort vekstpotensial. I regjeringens forslag til statsbudsjett legges det opp til å bygge ned norsk romindustri. Arbeiderpartiet vil opprettholde bidraget til ESAs frivillige programmer på dagens utbetalingsnivå. Vi foreslår videre å bevilge 15 mill. kroner mer til følgemidler i 2017, en dobling av ordningen.

Arbeiderpartiet vil styrke sykehussektoren med en milliard kroner ekstra utover regjeringens prioriteringer. Dette vil de regionale helseforetakene økonomisk styrke til å gjennomføre nødvendige investeringer. Helse Nord RHF vil få økt sin bevilgning utover regjeringens rammer med 129 mill. kroner.

Arbeiderpartiet ønsker å redusere etterslepet av bevilgninger til idrettsanlegg, og foreslår en bevilgning på 200 mill. kroner til dette i 2017. Dette vil gi 22,4 mill. kroner til idrettsanlegg i Nord-Norge. For Nordlands del utgjør dette 9,2 mill. kroner. I tillegg ønsker Arbeiderpartiet å sikre full momskompensasjon til idrettsanlegg. Det foreslås en bevilgning på 30 mill. kroner på landsbasis i 2017.

Lærerrekruttering i hele landet er viktig for en god skole, og Arbeiderpartiet vil gi Nord-Norge fem mill. kroner til tiltak som kan sikre lærerrekruttering i områder som trenger det. Arbeiderpartiet vil støtte samiske læremidler med 20 mill. kroner mer enn regjeringen, og øke tilskuddet til samisk grunnopplæring med 25 millioner kroner.

For sjømatfylket Nordland er satsing på sjømatnæringene av stor betydning. Vi har også et sterkt fagmiljø ved Nord universitet som vil være en viktig bidragsyter i å bidra til mer kunnskap om, og for sjømatnæringene. Arbeiderpartiet vil innføre to nye verdiskapingsprogram innenfor hav- og landbasert bioøkonomi. Vi foreslår blant annet 50 mill. kroner til pilotering av ny teknologi og innovasjon innen havrommet under Miljøteknologiordningen. Vi foreslår å øke bestandsforskningen på fisk med 10 mill. kroner og vi foreslår 25 mill. kroner til forskningssentre for havrommet. Vi forslår økt bevilgning til statlige miljøtiltak med 10 mill. kroner til laksetrapper i Vefsn.

Arbeiderpartiet vil dessuten styrke satsingen på Nordområde-tiltak med 35 mill. kroner utover regjeringens forslag.

Arbeiderpartiet foreslår en rekke andre bevilgninger som vil ha betydning for Nord-Norge, og som er omtalt som nasjonale satsinger i resten av dokumentet. Eksempelvis er trygg framkomstvei avgjørende både for folk og næringsliv i distriktene. Arbeiderpartiet vil prioritere 100 mill. kroner mer nasjonalt til skredsikring av fylkesveier og 100 mill. kroner mer til skredsikring av riksveier enn Høyre/Frp-regjeringen. Arbeiderpartiet vil gi 106,3 millioner ekstra til bredbåndsutbygging nasjonalt for at innbyggere og næringsliv skal ha gode rammer for å holde til i distriktene. I tillegg vil vi gi 10 mill. ekstra til Redningsselskapet for sikre deres viktige virksomhet langs kysten.

Næringslivet i Nordland trenger flere fagarbeidere. For å lykkes med det foreslår Arbeiderpartiet å øke lærlingtilskuddet med 175 millioner kroner på landsbasis i 2017. Arbeiderpartiet vil likebehandle støtteordningene for yrkesfag og studieforberedende løp, og foreslår å heve lærlingtilskuddet til nivå med gjennomsnittlig tilskudd til en plass på studiespesialiserende. Forslaget fra Arbeiderpartiet vil styrke kvaliteten i opplæringen, og trolig øke andelen som gjennomfører videregående skole.