Arbeiderpartiets landsstyre: Vannkraften er fellesskapets eie

Arbeiderpartiets landsstyre behandlet i dag saken om ACER, og har slått fast at norsk energipolitikk skal bygge på historiske verdier om sjølråderett over vannkraftressursene, at vannkrafta er fellesskapets eiendom og at den skal forvaltes til det beste for Norge.

– Når landsstyret slår fast at Arbeiderpartiets krav er ufravikelig, har vi i Nordland Arbeiderparti fått fullt gjennomslag for vårt syn. Med dette slår Arbeiderpartiet fast at dersom EU's energiunion tar ei retning som går på tvers av våre absolutte krav om full norsk sjølråderett over vannkrafta, så skal Norge umiddelbart reservere seg fra og si nei til dette, sier Bjørnar Skjæran, leder i Nordland Arbeiderparti.

Arbeiderpartiets mål er å stoppe regjeringens privatisering og liberalisering av norsk energipolitikk, og deres stormløp for å få etablert flere utenlandskabler. Vi slår fast at Statnett skal eie og drifte alle utenlandskabler, og at dette må tas inn i energiloven.

– Dette vil i praksis bety et nei til den planlagte private utenlandskabelen som regjeringen ønsker å gi konsesjon til. Jeg er strålende fornøyd når Arbeiderpartiet, som opposisjonsparti i Stortinget, er i stand til å presse regjeringen tilbake. Landsstyret har også lyttet til de klare innvendingene fra blant annet LO og ordførere fra hele landet, og jeg vil berømme grasrota i Arbeiderpartiet for det sterke engasjementet i denne saken. Det bidrar til å flytte politikken og setter en stopper for høyresidas privatiseringsiver. Det viktigste vi skal bruke den grønne energien vår til er å bygge industri i Nordland, varme opp husene våre og elektrifisere fergene våre. Slik skal vi komme oss gjennom det grønne skiftet, avslutter Bjørnar Skjæran.

Uttalelsen:

Landsstyreuttalelse – Vannkraften er fellesskapets eie

Europa er vår viktigste handelspartner, også når det gjelder kraft. EUs klima- og energipolitikk er viktig for Norge og vil bli enda viktigere når EUs energiunion kommer på plass, fordi dagens energisamarbeid med Danmark, Sverige og Finland da innlemmes i EUs arbeid på dette området. Vi vil øke Norges innflytelse gjennom aktivt å påvirke EUs klima- ogenergipolitikk og ved å utnytte handlingsrommet som ligger i EØS-avtalen, langt mer enn det regjeringen har lagt opp til, herunder begrense myndighetsavgivelse til RME.

Landsstyret ber stortingsgruppa legge til grunn diskusjonen i landsstyret, hvor situasjonen knyttet til Norges deltakelse i EUs tredje energimarkedspakke ble grundig drøftet. Landsstyret mener det er viktig at Arbeiderpartiet ,sikrer en framtidig energipolitikk som bygger på historiske verdier om sjølrådetrett over vannkraftressursene, at vannkraftressursene er fellesskapets eie og skal forvaltes til det beste for Norge. Landsstyret legger til grunn at Stortingsgruppa sikrer at det ikke inngås en avtale som rokker ved følgende krav:

1. Det skal være nasjonal og samfunnsmessig kontroll over vannkraftressursene.

2. Det offentlige eierskap til norske vannkraftressurser skal ligge fast, og minst to tredjedeler skal være offentlig eid.

3. Norsk fornybar kraftproduksjon skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge og til å erstatte fossil energi med fornybar energi.

4. Norske myndigheter skal ha selvstendig kontroll over alle avgjørelser med betydning for energisikkerheten i Norge, herunder avgjørelser knyttet til industri og utkobling av kraft.

5. Beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler skal fortsatt være en suveren beslutning fattet av norske myndigheter og erfaringene med de to kablene som nå bygges gjennomgås før nye utenlandsforbindelser kan vurderes.

6. Eventuelle nye kabler skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme.

7. Statnett skal eie og drifte alle framtidige mellomlandsforbindelser. Dette skal inntas i energiloven.

8. Flaskehalsinntektene skal fortsatt kunne benyttes til å redusere nettariffene så vel som til vedlikehold og utbygging av det norske strømnettet.

I det videre arbeid legger landsstyret til grunn at Arbeiderpartiet forsikrer seg om at sentrale krav fra fagbevegelsen og våre ordførere blir ivaretatt, likeledes at stortingsgruppa i sitt videre arbeid bruker nødvendig tid og holder nær og løpende kontakt med fagbevegelsen.

Landsstyret setter som et ufravikelig krav, dersom stortingsgruppen går inn for å slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke, at en eventuell videre utvikling i EUs regelverk på energiområdet ikke kommer i strid med de overnevnte krav. Dersom dette skulle inntreffe må det medføre at Norge umiddelbart reserverer seg fra og si nei til dette avtaleverket. Denne forutsetningen må vedtas i stortinget.

bjoskj