Resultater - skole, arbeid og innovasjon

Mann i arbeid

Mennesker skaper samfunnet de bor i. For Nordland Arbeiderparti har det vært viktig åfokusere på det å ta hele Nordland i bruk i denne fireårsperioden. Det bidrar til verdiskapingog nye arbeidsplasser. Og gjennom det skapes gode lokalsamfunn og nærmiljø både idistriktene og i byene.For Nordland Arbeiderparti er det viktig å legge til rette for at det kan skapes nyearbeidsplasser i hele Nordland. Vi har prioriter kunnskapsutvikling og nyskaping knyttet tilvåre naturressurser.

Vi har:

 • Sikret redusert arbeidsgiveravgift i Nordland
 • Bidratt med om lag 300 millioner til Innovasjon Norge Nordland
 • Etablert målsettingen «Høyere opp i verdikjeden»
 • Brukt om lag 750 millioner på regionale utviklingsmidler i hele fylket

Nordlands viktigste ressurs er menneskene som bor her. Det er kunnskap, kreativitet ogskapertrang som gjør oss i stand til å løse morgendagens oppgaver. Nordlands nærings- ogarbeidsliv trenger kompetent arbeidskraft. Det har Nordland Arbeiderparti styrt etter i denneperioden. Vi har innført en egen Nordlandsmodell. Det å øke andelen som både tarstudieforbedrende fag og som gjennomfører og består sin videregående opplæring er detviktigste målet i Nordlandsmodellen. I Nordland har vi om lag 3000 lærlinger som hver daggår i praksis. Noe av det viktigste for oss er å sikre at alle som er kvalifisert skal få læreplass.

Vi har:

 • Sikret gratis frokost til alle elever ved våre videregående skoler
 • Innført Nordlandsmodellen for økt gjennomføring
 • Vridd tilbudet i den videregående skolen etter arbeidslivets- og næringslivets behov
 • Vedtatt en læreplassgaranti for alle
 • Lansert et utstyrsløft på 100 millioner til våre videregående skoler
 • Har brukt om lag 800 millioner på lærlinger i perioden
 • Innført mobbeknappen
 • Arbeidet for å styrke Nord universitet og Universitet i Tromsø
 • Sørget for at andelen av ungdomskull som fullfører og består videregåendeopplæring har steget fem år på rad
 • Sikret at antallet elever som dropper ut i løpet av skoleåret synker
 • Bedret skoleresultater gjennom hele perioden
 • Som et av de første fylkene har vi innført seriøsitetskrav i våre innkjøp
 • Innført krav om minimum 10 % av arbeidstimene i våre kontrakter utføres av lærlinger
 • Norges høysete andel av lærlinger i fylkeskommunen
 • Gjennom trygg økonomisk styring har vi kunnet prioriterer nye skolebygg