Forsvarsturne i Nordland

I dag har APs Nordlansbenk v/ Lisbeth Berg Hansen og Kjell-Idar Juvik , sammen med Ordfører Ida Pinnerød, Fylkesparti leder Bjørnar Skjæran og Andreas Flåm besøkt Forsvarets Operative Hovedkvarter FOH på Reitan . Bakgrunn er kommende behandling av Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan for forsvarssektoren (LTP).

Denne uken har vi besøkt Sortland, Andøya, Bjerkvik, Evenes , Ramsund og nå Bodø.

Dette er for å få mere kunnskap og et bedre grunnlag til behandlingen i Stortinget.

Vi er bekymret over at man i LTP viser en tendens til å flytte tyngdepunktet av den samlede militære aktiviteten sørover.

Hovedsaken på dagens besøk i Bødø er Flyttingen av Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL) til Bodø og Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) på Reitan som ble vedtatt i Stortinget i 2012.

Dette har forsvarssjef Håkon Bruun-Hanssen i ettertid gått imot i sitt Fagmilitære råd (FMR). Nor som regjeringen har støtter i sin innstilling til Stortinget

Vi mener det er viktig at Stortinget følger opp vedtaket fra 2012 med hensyn til utviklingen av FOH som Norges og NATO-alliansens vindu mot nordområdene.

De nye kampflyene F-35 blir Norges nye strategiske kapasitet. De skal ledes av FOH og Nasjonalt luftoperasjonssenter (NAOC) på Reitan.

Vi stiller oss spørrende til at styrkesjefen for Luftforsvaret (GIL) skal være geografisk atskilt fra sitt eget luftoperasjonssenter

– Vi ser heller ikke at det er kommet ny kunnskap eller andre elementer som gir grunnlag for en endring av dette. Vi er uenig i Regjeringens forslag om å endre vedtaket fra 2012, og mener at Stortinget må opprettholde vedtaket om å lokalisere Luftforsvarets ledelse til Reitan, slik at styrkesjef for Luftforsvaret blir samlokalisert med det nasjonale luftoperasjonssenteret (NAOC) og FOH.