karianne

God psykisk helse starter i mors liv

I dag er kampen for de som har behov for tjenester innen psykisk helse og rus, krevende. Lange ventelister, lange avstander mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen og lite tilgjengelighet er det som altfor ofte møter dem. For eksempel er akutt ambulant team (AAT) i Vesterålen, som skal rykke ut på akuttoppdrag til de aller psykisk sykeste, kun tilgjengelig på dagtid i ukedager.  Henvisning til AAT må skje via fastlege, selv om det er psykisk helse- og rustjenesten som oftest kjenner pasientene best.

Anne Lise Stavjord, psykiatrisk sykepleier i enheten for rus og psykiatri i Øksnes, skulle gjerne ønsket at spesialsykepleiere kunne henvist til spesialisthelsetjenesten, for å kunne gi raskere hjelp.

Vi må se helhetlig på tiltak, der tidlig innsats må være den røde tråden. Godt tverrfaglig samarbeid bør starte mens babyen er i mors mage, og favne hele familien. Vi må styrke kunnskapen og kompetansen, og vi må se tjenestene i sammenheng.

God psykisk helse starter i mors liv. Dette uttrykte Kjerstin Britten, spesialsykepleier og fungerende fagansvarlig for psykisk helse- og rustjenesten i Øksnes kommune, under et besøk hos dem.

Bekymret for fremtiden

I møtet uttrykte de ansatte sine bekymringer for fremtiden. Samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten vanskeliggjøres av manglende tilgjengelighet fra spesialisthelsetjenestens side. Særlig når man befinner seg i en distriktskommune.

Spesialisthelsetjenesten har ikke mulighet til å reise ut til små kommuner. Dette skaper dårlig samhandling med påfølgende dårligere psykisk helsetjenester for dem som trenger mest hjelp. De erfarer at når spesialisthelsetjenesten har fristbrudd (ikke oppfyller rett til helsehjelp innen et visst tidsrom, red.anm.) og helsetjenester gis av private via HELFO, er det mange pasienter som ikke klarer å nyttiggjøre seg tilbudet. Blant annet handler det om lang reisevei. En psykisk syk person klarer sjelden å reise tur-retur Bodø for en psykologtime. Distriktene blir alene med de sykeste, var tilbakemeldingen fra Kjerstin Britten.

Med seg på møtet hadde hun Anne Lise Stavfjord, psykiatrisk sykepleier, Marie Bunes, Sykepleier, Iselin Knudsen, ruskonsulent og Maria Nyksund, erfaringskonsulent. Alle var enige om at manglende oppbygging av fagfeltet, kutt i stillinger og nedskalering av forebyggende arbeid var utfordrende i deres arbeidshverdag.

Forebygging er nøkkelen i folks helse, også den psykiske.  

Anne-Lise Stavfjord, er en av sykepleierne som fra høsten av tilbyr gratis kurs i foreldreveiledning for foreldre med barn i ulike aldre. Hun og hennes kolleger drømmer om at slike kurs og samlivskurs er faste tilbud til innbyggere i alle landets kommuner. Effekten av disse kursene er veldokumenterte.

Store forskjeller mellom kommunene

Videre i møtet kom det fram at det er store forskjeller mellom hvilken psykisk helsehjelp som gis i kommunene. FACT-team, tverrfaglige team som driver et fleksibelt, aktivt oppsøkende behandlingsteam i lokalmiljøet for de aller psykisk sykeste, eksisterer ikke i for eksempel Øksnes.  Det er derimot etablert i Sortland og Andøy, samt i Lofoten. Dette betyr at pasienter i for eksempel Øksnes, får et dårligere tilbud enn dem i andre kommuner som har et FACT-team. Britten og hennes kolleger mener det er viktig at vi retter søkelyset på dette.

Beskrivelse gitt i møtet med psykisk helse og rus i Øksnes, er nok ikke enestående i Nordland.

Arbeiderpartiet vil sørge for psykisk helsehjelp og lavterskeltjenester uten henvisning i alle kommuner. Vi må få på plass en nasjonal bemanningsnorm for skolehelsetjenesten, forsterke den tverrfaglige innsatsen og stoppe nedbyggingen av døgnplasser i psykisk helsevern, samt øke plassene der det er nødvendig. Vi må ha løsninger som er tilpasset brukergruppene og vi må ha tillit til fagpersonenes vurderinger.

Koronapandemien har økt presset på den psykiske folkehelsen, men utfordringene var økende også før pandemien.  Arbeiderpartiet vil ha et varig og kraftfullt løft langs hele spekteret av tilbud innen psykisk helse - fra tidlig forebygging til spesialisert behandling. Det må bli lettere å få hjelpen man trenger.  Vi mener det er nødvendig med et krafttak spesielt for unges psykiske helse. Å sørge for rask psykisk helsehjelp og lavterskeltjenester i alle kommuner er livsviktig. Unge, som sliter, må også sikres god oppfølging og vi må unngå at de faller mellom to stoler i samarbeidet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

Karianne B Bråthen

Stortingskandidat Nordland AP