Hydrogensatsing i Nordland

Nordland Arbeiderparti vil støtte et pilotprosjekt som tar sikte på fremstilling av hydrogen til bruk i ferger og annen transport. -Nordland er landets lengste fylke, sammenhengen mellom utslipp av klimagasser og transport er et aktuelt tema. Nordland Arbeiderparti mener et slikt prosjekt vil kunne gi kunnskap om hvordan hydrogen kan brukes, sier leder i Nordland Arbeiderparti Bjørnar Skjæran.

original_1478641347_7955408

Hydrogensatsing

Vi går mot et samfunn som blir mer og mer energikrevende, samtidig som kravene til utslipp av klimagasser blir stadig strengere. I et slikt energisystem vil hydrogen kunne spille en viktig rolle for å sikre energiforsyning til transportsektoren og til industriproduksjon, uten utslipp av klimagasser.

I Nordland fylke har vi lang tradisjon for produksjon av hydrogen. I Glomfjord hadde vi verdens største hydrogenfabrikk i drift fra 1949 til 1993, hvor det ble framstilt store mengder hydrogen for å lage ammoniakk til kunstgjødselproduksjon.

Nordland Arbeiderparti mener det er på tide å se på muligheten for å gjenoppta denne produksjonen av hydrogen. Med dagens teknologi, tilgangen på fornybar kraft og den kompetansen som vi allerede har i distriktet, bør alt ligge til rette for en større satsing på hydrogen som energibærer.

Også som forbruker av denne energien står Nordland i en særstilling. Som ferjefylke nummer én, og med Bodøs ambisjoner om å bli «arktisk miljøby», bør hydrogen løftes opp som et aktuelt energisystem for fremtiden.

Med den kompetansen som i dag finnes innen Glomfjord-industrien, vil Nordland Arbeiderparti støtte et pilotprosjekt som tar sikte på fremstilling av hydrogen til bruk i ferger og annen transport. Et slikt prosjekt vil kunne gi kunnskap om hvordan hydrogen kan brukes.