Kompromiss om Lofoten, Vesterålen og Senja

Sentralstyret i Arbeiderpartiet la mandag frem en tredelt løsning i spørsmålet om olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Saken skal fremmes for Arbeiderpartiets landsmøte i april. Til som har sterke meninger om Arbeiderpartiets politikk anbefaler både Jonas Gahr Støre og Bjørnar Skjæran at man leser forslaget fra sentralstyret.

-Nordland Arbeiderparti har i mange år hatt et klart standpunkt om å gjennomføre en konsekvensutredning av hele det aktuelle området. Siste årsmøte understreket at dette skulle være lokalt forankret, og tydeliggjorde hensynet til fiskeri, havbruk og reiseliv ytterligere. Det har vært naturlig for Nordland Arbeiderparti å arbeide aktivt for å få på plass et balansert vedtak som sikret størst mulig gjennomslag for Nordland Arbeiderpartis primærstandpunkt, sier leder Bjørnar Skjæran i Nordland Arbeiderparti.    

-Et godt kompromiss handler alltid om at de ulike partene finner noe de er fornøyd med og noe de er mindre fornøyd med i sluttresultatet. Med forslaget unngår vi varig vern av nesten halvparten av Nord-Norges kyst, og vi åpner for at petroleumsnæringa kan utvikles videre nordover fra feltene utenfor Helgeland gjennom ei konsekvensutredning av Nordland VI, sier Skjæran.    

 -Forslaget som nå foreligger fra sentralstyret ivaretar en god balanse mellom bruk og vern, og viderefører Arbeiderpartiets lange linje i petroleumspolitikken med en skrittvis tilnærming til nye områder. Det handler om å utnytte olje- og gassressurser til gagn for fellesskapet, næringsvirksomhet og arbeidsplasser på en måte som ikke kommer i konflikt med fiskeri, reiseliv og naturinteresser. Det petroleumsfrie området rundt Lofoten gir fiskeri- og reiseliv enerett til dette området, samtidig som konsekvensutredning av Nordland VI vil avklare om det er mulig og ønskelig å åpne hele eller deler av dette området for petroleumsvirksomhet, sier Skjæran.   

Ringvirkninger bra for industrien  -Jeg er glad for at leder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet har understreket at vi er spesielt opptatt av at aktivitet skal gi sterkere ringvirkninger lokalt i Nord-Norge. I forslaget til program stiller vi betydelig strengere krav til oljeselskapene om ringvirkninger i Nordland, Troms og Finnmark. Dette vil ha stor betydning for industrien, ikke minst for leverandørindustrien i Nordland. Det betyr at vi viderefører vår sterke tradisjon i forhold til industriell utvikling og verdiskaping, samtidig som vi ivaretar Lofoten særskilt, og i realiteten legger et oljefritt Lofoten på bordet, understreker Skjæran.   

 Den tredelte løsningen er en del av forslaget til partiprogram for perioden 2017-2021. Et samlet styre, unntatt AUFs representant, stiller seg bak løsningen som innebærer følgende:

-Støtte til å etablere Lofotodden nasjonalpark i tråd med lokale ønsker. Havområdet utenfor – et belte på 50 km ut fra land - gjøres til petroleumsfri sone. Også hele Vestfjorden defineres som petroleumsfritt område. Med dette sørger vi for at mye av den mest verdifulle naturen i Lofoten-området får en sterk beskyttelse. Slik ønsker vi å sørge for at selve Lofoten blir oljefritt. Her legger vi stor vekt på hensynet til fiskenæringen, reiselivet og vernet av de unike naturområdene på og rundt Moskeneshalvøya.

-Det åpnes for konsekvensutredning av havområdene sør for Lofoten, Nordland 6. Dette området ligger lengst fra Lofoten-området. Det ligger nærmest områder hvor det allerede utvinnes olje og gass i dag og hvor vi har infrastruktur på plass for petroleumsvirksomhet. Her er også kontinentalsokkelen bredere og mulige konflikter mellom fiskerinæringen og olje- og gassvirksomhet derfor færre. Kombinert med strenge krav til seismikk og samarbeid med fiskerinæringen, mener vi en konsekvensutredning i dette området er forsvarlig. Konsekvensutredning skal avklare hvilke deler som eventuelt kan åpnes for olje- og gassvirksomhet og hvilke deler som bør unntas. Eventuell oppstart av olje- og gassproduksjon i dette området skal behandles på et nytt Ap-landsmøte. 

-Det åpnes ikke for konsekvensutredning av Nordland 7 og Troms 2 i neste stortingsperiode. For disse områdene vil vi vente på oppdatert kunnskap i den helhetlige forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet som skal revideres i kommende stortingsperiode. Først etter at denne kunnskapen er oppdatert vil vi vurdere om det er forsvarlig å åpne for konsekvensutredning av petroleumsvirksomhet i disse områdene.   

Programformuleringen finner du i vedlegg.

sokkelkart_1484057627_7913263