Nominasjon for perioden 2019-2023

Frister for fylkenominasjonen

Frister og milepæler for fylkesnominasjonen Forespørsel vedrørende eventuell renominasjon til de som står på dagens liste i august med svarfrist 1.8. Eventuell frasigelse av renominasjon gjøres kjent for kommunepartiene i brev senest 15.8.Kommunepartienes innspill 15.9.Listeforslag 1 ute innen 1.10. til høring. Svarfrist 1. listeforslag 1.11.Endelig listeforslag ferdig innen 9.11.Nominasjonsmøte fastsatt til 25. november.

Nordland Arbeiderpartis vedtekter:

§ 7. NOMINASJON TIL FYLKESTINGSVALG

Fylkespartiets styre fastsetter tidsfrister for nominasjonsprosessen foran fylkestingsvalg.Årsmøtet eller representantskapet velger en nominasjonskomité på 9 medlemmer med varamedlemmer. Blant disse skal AUF i Nordland være representert. AUF fremsetter selv forslag på sin kandidat med personlig varamedlem.Alle partiavdelinger, kommunepartier og AUF i Nordland oppfordres innen fastsatt frist å sende forslag til nominasjonskomiteen på kandidater de ønsker nominert. Nordland Arbeiderpartis styre kan bestemme at enkeltmedlemmer og partiavdelinger kan involveres sterkere i nominasjonsprosessen. I slike tilfeller må det også fremgå krav om frister og hvordan forslag skal fremmes.Nominasjonskomiteens forslag til liste sendes kommunepartiene. Listeforslaget skal også omfatte forslag på fylkesrådsleder, fylkesordfører og fylkesvaraordfører.Nominasjonskomiteens foreløpige listeforslag med eventuelle dissenser er offentlig. Før nominasjonen starter bestemmer fylkespartiets styre om resultatet av behandlingen i kommunepartiene skal være offentlig.Kommunepartiene skal innen en nærmere fastsatt tidsfrist sende sine endringsforslag til nominasjonskomiteen. Nominasjonsmøtet gjennomføres som et selvstendig møte, møtet settes sammen på samme måte som årsmøtet. Kommunepartiene sender inn fullmakter til fylkespartiets styre innen fastsatt frist på sine utsendinger med vararepresentanter til nominasjonsmøtet. Utsendingene til nominasjonsmøtet velges av medlems-/representantskapsmøte etter at nominasjonskomiteens endelige listeforslag er lagt fram for kommunepartiene. AUFs fylkesledd deltar i nominasjonsmøtet med 10 representanter med fulle rettigheter.Nominasjonsmøtet nominerer først partiets kandidater til fylkesrådsleder, fylkesordfører og fylkesvaraordfører. Rådgivende avstemning over kandidater kan holdes etter retningslinjer fastsatt av fylkespartiets styre, før nominasjonskomiteen fremmer sitt første nummererte listeforslag.Et medlem av nominasjonskomiteen vurderes inhabiltnår han/hun er foreslått nominertnår han/hun er, eller har vært, gift/samboer med en foreslått person.

Nominasjonskomiteen kan frita et medlem fra å sitte i komiteen dersom han/hun ber om det. Inhabilitet inntrer når komiteen mener han/hun er listekandidat.

Arbeiderpartiets vedtekter – alminnelige bestemmelser

§13 Alminnelige bestemmelser 

Ved alle valg, nominasjoner og oppnevninger skal begge kjønn være representert med 50 prosent. I styrer og utvalg hvor representanttallet ikke er delelig med to, er 50- prosentsregelen å forstå som at hvert kjønn skal være representert så nært opp til 50 prosent som praktisk mulig. Ved nominasjon til Stortings-, Sametings-, fylkestings- og kommunestyrevalg skal begge kjønn være representert på de to første plassene på valglista. I partiets organisasjonsledd skal begge kjønn være representert i vervene som leder og nestleder. Et medlem av en valgkomité er å anse som inhabil når han/hun er foreslått valgt og ikke selv har erklært seg uaktuell som kandidat. Et medlem av en nominasjonskomité ved storting, sameting og fylkestingsvalg er å anse som inhabil når han/hun er foreslått nominert og ikke selv har erklært seg uaktuell som kandidat. Et medlem av en nominasjonskomité ved kommunestyrevalg er å anse som inhabil når han/hun er foreslått nominert på uthevet («forhåndskumulert») plass og ikke selv har erklært seg uaktuell som kandidat. Nominasjons- og valgkomiteer skal vurdere et komitemedlems habilitet når han/hun er eller har vært gift eller samboer med, eller har et nært slektskap med foreslått person. I tilfeller hvor et medlem av en nominasjons- eller valgkomité blir vurdert som inhabil skal vedkommende tre ut av komiteen og varamedlem skal tre inn som nytt fast medlem i komiteen. I organer der AUF er representert på bakgrunn av bestemmelser i disse vedtektene, regnes representantene fra AUF ikke med når bestemmelsen i dette punkt (punkt 10) skal anvendes.

Valglovens krav til listeforslaget

Hele Kapittel 6: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6

Mest aktuelle punkter:

§ 6-2.Antall kandidatnavn på listeforslaget

(2) Ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med minimum sju kandidater. Forslaget kan maksimalt inneholde et antall kandidatnavn som tilsvarer det antall representanter som skal velges til fylkestinget eller kommunestyret, med et tillegg av inntil seks andre navn.