Nordland Arbeiderparti støtter EØS-avtalen

Et enstemmig årsmøte i Nordland Arbeiderparti besluttet i årsmøtet 2019 at EØS-avtalen er viktig for Norge.

-Det vedtaket er godt nytt for næringslivet i Nordland, rett og slett fordi avtalen legger til rette for å skape arbeidsplasser i hele fylket, det slår fylkesrådsleder og førstekandidat for Nordland Arbeiderparti til fylkestinget, Tomas Norvoll fast.

Av alle varer som Norge produserer selges 80 % til EU. Av alt vi kjøper, kommer 60 % fra EU. Nordland Ap mener at den stabilitet som avtalen har gitt oss er uvurderlig for arbeidsplasser over hele landet og ikke må rokkes ved. Ikke minst i Nordland ligger hjørnesteinsbedrifter som er avhengig av stabile, forutsigbare og rettferdige konkurransevilkår. EØS-avtalen er viktig for arbeidsplasser i hele Norge.

-Vi må ikke glemme at Nordlands viktigste eksportmarked er land i Europa, poengterer Norvoll.

Viktig for nordlendingen 

Avtalen gir Norge og nordmenn de samme rettighetene som andre EØS-land og EU/EØS sine borgere på mange områder.

-Den er viktig for våre ungdommer i Nordland, som har rett til å arbeide, studere og bo i andre land i dette området, sier Norvoll.  

EØS-avtalen sikrer oss også passfrihet og en rekke forbrukerrettigheter.

-Det gjør rett og slett hverdagen for folk enklere, sier Norvoll.  

Vil arbeide mot sosial dumping

Vi må erkjenne at Norge fikk en utfordring da EU på 2000-tallet ble utvidet med flere land fra Sentral- og Øst-Europa. Når arbeidsgivere utfordrer folks trygghet gjennom å utnytte smutthull i lovverket under EØS-paraplyen slik vi har sett eksempler på, utfordres legitimiteten til avtalen blant folk. Flere har tatt til orde for at Norge skal si opp EØS-avtalen.

- Vårt svar er kamp mot sosial dumping. Det er viktig at vi bruker vårt handlingsrom bedre for å sikre ordnede forhold på arbeidsplassene og bekjempe den sosiale dumpingen, understreker Norvoll.

Mer byråkrati

EU utgjør 80 prosent av eksportmarkedet for fersk sjømat. Toll er et område hvor EØS-avtalen har vært svært viktig. Før EØS var det 12 prosent toll på torsk og 7,5 prosent på sei og hyse. EØS-avtalen gir tollfri adgang for fersk og fryst torsk, sei, hyse, kveite og blåkveite, noe som i stor grad har kommet fiskerinæringen til gode.

-Fersk sjømat krever kort transporttid, og enhver forsinkelse vil svekke inntjening og konkurransekraft, sier Norvoll.

Sjømatprodukter som skal til markeder utenfor EØS-området, må gjennom grensekontroll og følges av et helsesertifikat fra Mattilsynet. Uten avtalen blir det grensekontroll og krav til helseattester også i handelen med EU. Det innebærer en ressurskrevende oppbygging av et helt apparat.

-Uten EØS-avtalen vil næringslivet få en dyrere vei til markedet. I tillegg blir det veldig mye mer byråkrati, advarer Norvoll.

Tomas Norvoll