Et Widerøe-fly tankes og ombordstiges før avgang på en avsidesliggende flyplass. Foto: Øivind Haug

Nordland Arbeiderparti utrykker sterk bekymring om FOT-rutene!

Nordland Arbeiderparti hadde 11.-12. mars årsmøte i Bodø, og en av de viktige uttalelsene vi vedtok var om FOT-rutene og vår bekymring rundt det!

Her er uttalelsen i sin helhet: 

Nye anbud på FOT-rutene fra 2024

Nordland Arbeiderparti vil utrykke sterk bekymring for den utviklingen vi har sett over lenger tid på det regionale flytilbudet i Nord-Norge, når det gjelder pris og rutetilbud.

Med den forrige regjeringen fikk vi et dårligere tilbud med færre avganger. Gjennom pandemien ble tilbudet ytterligere forverret. 

Folk flest - og næringsliv og det offentlige - blir rammet. Reaksjonene har vært mange og forståelige. 

I Hurdalsplattformen varsler Arbeiderpartiet og Senterpartiet lavere priser og flere avganger på kortbanenettet. Derfor har vi store forventinger til anbudet som lyses ut i vår.

Kortbanenettet og fly utgjør en grunnstamme i kollektivtilbudet i nord. At flyene går ofte er avgjørende for at folk skal komme seg til sykehus, til jobb og andre avtaler.Innen helse, utdanning, offentlig forvaltning og næringsliv er vi totalt avhengig av et effektivt og prisgunstig flytilbud innad i landsdelen. Positiv samfunnsutvikling betinger et godt flytilbud.

Modellen FOT-ruter (Forpliktelse til Offentlig Tjenesteyting) er viktig, men neppe nok. Nordlendingers flyreiser i landsdelen generelt må støttes med tilskudd som kompenserer for avstandsulempen.Med de erfaringen som vi har høstet i inneværende anbudsperiode i nord må det idet i anbudsgrunnlaget for perioden fra april 2024 legges følgende til grunn:

- Halvering av dagens billettpriser på FOT-rutene.- Gjennomgående priser med makspris når reisen skjer innad i landsdelen.- Økt frekvens og kapasitet på rutene til og fra Helgeland – og til og fra nordfylket, både innad i fylket og over fylkesgrensene- Kravene til setekapasitet må være mer spesifikke og i større grad hensynta reisemønstret fra/til den enkelte flyplass.- FOT-rutene omstilles til lav- og nullutslippsteknologi så raskt som mulig