Prioriteringer i Nordland fylkeskommune

Leserinnlegg: Vi skal bygge Nordland videre, selv om høyreregjeringen stikker kjepper i hjulene

Politikk handler om å prioritere – ja det skal vi være enig med Høyres stortingspolitiker Margunn Ebbesen og gruppeledelsen fra Høyres fylkestingsgruppe i. Men når man skal prioritere, må man også ha rammer som gjør det mulig – og ikke minst: som gir muligheter til utvikling. Dette har ikke regjeringen prioritert når de atter en gang struper Nordland gjennom statsbudsjettet! Så lenge Høyres fremste folk i Nordland gjentar og gjentar at Nordland får penger nok, kan vi neppe forvente noen bedring framover.

Den virkelighetsbeskrivelsen Høyre prøver å fremstille, er i beste fall villedende. Når inntektene skrelles så kraftig bort, av høyreregjeringen – ja så må vi som ansvarlig fylkesting også kutte på utgiftene.   Dette vet også Høyre, som nå prøver å dekke over regjeringas manglende satsing i Nordland.

For Nordland fylkeskommune må utgiftene reduseres med om lag 500 mill. kroner over en fireårs periode. Bakgrunnen er først og fremst regjeringens omlegging av inntektssystemet som har vært faset inn de siste årene, nye omfordelinger og stor underfinansiering av fylkesveiene. I tillegg taper Nordland på nedgang i aldersgruppen 16 – 19 år. Dette får store konsekvenser for fylkeskommunens tilbud på båt, ferge, buss og videregående skoler.

Hva er nå egentlig sannheten? 

Årsakene til inntektsreduksjon er flere:

- Innfasing av regjeringens nye inntektssystem i 2015 som har full innfasing fra 2020

- Generell innstramming til fylkeskommunene

- Nedgang i antall 16-18 åringer

Og her stopper ikke moroa som regjeringa har lagt grunnlaget for: 

Nordland fylkeskommune har 4.100 km fylkesvei etter at 1.500 km vei ble overført fra staten til fylkeskommunen i 2010. Forslag til statsbudsjett gir ingen mulighet for å gjennomføre opprusting og nødvendig vedlikehold på fylkesveier/broer. Det er store utfordringer på fylkesvegnettet i Nordland. Særlig knyttet til generelt stort vedlikeholdsetterslep (antatt 9 mrd. kr)

Nordland fylkeskommune har 25 tunneler som er mer enn 500 meter lange, og dermed omfattet av forskriftene. Kostnadene knyttet til å oppfylle tunnelforskriften er beregnet til 2 milliarder mens det ligger inne 83 mill. kroner i 2020 som særskilt fordeling i tabell c. Det er positivt at midlene ligger inne i forslag til statsbudsjett for 2020 men det er stort behov for en videreføring og økning i bevilgningen for å oppfylle tunnelsikkerhetsforskriften. Med høyreregjeringens tempo tar det nesten 25 år å komme i mål.

Regionale utviklingsmidler – omstillingsutfordringer i flere områder i fylket.

Også her kutter Høyreregjeringen så det svir i Nordland. De regionale utviklingsmidlene er nesten fjernet de siste år. Bare fra 2018 til 2020 må tilskudd til samfunnsrettede tiltak reduseres med i størrelsesorden 80 til 100 mill. kroner. Det er ikke tilstrekkelig med bedriftsrettede ordninger gjennom Innovasjon Norge og Siva for å drive fram en nødvendig samfunnsutvikling i Nordland. Dette endres ikke ved å gi en større del av ansvaret for fordeling av midler til Innovasjon Norge og Siva. Med den store nedgangen i de frie inntektene er det heller ikke rom for å finne midler til dette arbeidet innenfor øvrige deler av budsjettet. Samtidig som man har fjernet de regionale utviklingsmidlene kreves det fylkeskommunale egenandeler i omstillingen på Andøya. Dette er midler fylkeskommunen ikke lengre har. Og som mange er kjent med vil fjerning av statlig aktivitet i Nesna gi nye store omstillingsutfordringer. Det samme gjelder i Brønnøysund dersom man bygger ned Brønnøysundregistrene. I mange av de øvrige kommunene har man viktig næringsaktivitet som krever betydelige kommunale infrastrukturtiltak utover det som kommuneøkonomien gir rom for. Dette er områder fylkeskommunen har bidratt med, men som nå ikke lengre vil være mulig på grunn av den nasjonale høyrepolitikken.  

Vi gir ikke opp – Nordland skal klare dette!

Regjeringens politikk er utfordrende for Nordland, men vi kan ikke kaste kortene. Vi må rett og slett klare den store jobben det er å få mer ut av hver krone. Kuttene må innarbeides i våre budsjetter, og vi må fordele byrdene så godt vi kan. Vi skjermer samferdsel og videregående skole så langt det er mulig, og kutter betydelig mer i andre sektorer. Mer enn 40 prosent av kuttene gjennomføres i egen organisasjon, mens resten tas på tjenesteproduksjon. Vi må redusere antall klasser, men vil unngå å legge ned skoler.

Selv med de store kuttene vi må håndtere, skal vi finne plass til nye satsinger! Vi skal bruke en milliard mer på fylkesveiene. Det skal sikre at folk og næringsliv kommer seg fram, og at eksportproduktene kommer sikkert fram fra kyst til marked. Vi skal fornye ferge- og hurtigbåtflåten, og samtidig redusere klimagassutslippene. Vi skal videreføre satsingen på nye skolebygg, der Mosjøen og Narvik står for tur nå. Slik bygger vi Nordland videre – mens Høyre stikker kjepper i hjulene fra regjeringskontorene.

Mona Nilsen                 Karl Hans Rønning       Christian Torset            Hilde Holand

Gruppeleder Ap           Gruppeleder Sp            Gruppeleder SV              Gruppeleder KrF

Mona Nilsen gruppeleder Ap