Statsbudsjettet 2017: Skuffende for Nordland

Representanter fra Regjeringen har gjennom det siste året gjentatte ganger omtalt Nordland som den nye gullkysten. – Det hjelper lite å ligge høyt på Regjeringens skryteliste. Det er prioriteringslista som teller, og forslaget til Statsbudsjett for 2017 viser at her befinner dessverre Nordland seg altfor langt ned. Regjeringen ser ikke ut til å forstå hvilke utfordringer og muligheter vi har i nord, og viser ingen vilje til å satse målrettet her, sier Bjørnar Skjæran, leder i Nordland Arbeiderparti.

original

Det kuttes ytterligere i regionale utviklingsmidler og i midler til bredbåndutbygging i distriktene, og Nord Universitet sakker akterut i forhold til de gamle universitetene. For kommunene i Nordland er bildet forskjellig, men svært mange går et magert år i møte, og må kutte i tjenestetilbudet til barn, ungdom og eldre. Verst blir det for Træna, Lurøy og Tjeldsund.

Regjeringen har profilert seg høyt på samferdsel, men dette løftet treffer på ingen måte Nordland. - Mens det satses på samferdsel i sør, tas satsingen fra vår NTP ned i Nordland. E6-utbyggingen reduseres og settes på vent, mens havneutbyggingen stopper opp. Og på grunn av regjeringens kutt er investeringer på totalt 738 millioner på fylkesveiene skjøvet ut i tid, sier Skjæran.

Veipakke Helgeland settes i fare. Forutsetningen om fullføring i 2020 vil ikke være mulig å oppfylle når E6 Kappskarmo – Brattås - Lien i Grane ikke får oppstartsmidler i 2017. For E6 nord foreslår regjeringen å redusere standarden, sannsynligvis ved at strekningen Krokstrand - Bolna tas ut. - Dette er i strid med forutsetningene for bompengepakken, og både kommunene og fylkeskommunen må nå vurdere hvordan man skal håndtere dette, fortsetter Skjæran.

Regjeringen framskyndet i 2015 oppstart for RV77 Tjernfjellet i Saltdal. I statsbudsjettet avklares det nå at prosjektet blir forsinket, slik at det ikke blir framskyndet likevel. Vår regjering forutsatte at dette prosjektet skulle ses i sammenheng med utbygging av E6 Sørelva – Borkamo, ved at tunnelmassene fra Tjernfjelltunnelen kunne brukes i dette prosjektet. E6-prosjektet er foreslått strøket av transportetatene i den nye Nasjonal Transportplanen.

-Alle skjønner at E6-prosjektet blir dyrere på denne måten, og at prosjektet dermed blir mer krevende å få realisert, sier Skjæran.

I statsbudsjettet kuttes de regionale utviklingsmidlene med ytterligere 40 millioner. Dette gir Nordland reduserte muligheter til å skape nye arbeidsplasser i fylket. Regjeringen argumenterer med at pengene skal brukes til å bygge mer vei. I Nordland er situasjonen at fylkestinget har blitt nødt til å skyve ut fylkesveiinvesteringer for til sammen 738 millioner på grunn av regjeringens kutt til Nordland.

Den forrige regjeringens store satsing på havner og farleder i Nordland stopper opp. Mens vi i perioden 2009-13 la til rette for nye havner i bl.a i Træna og Øksnes, er konsekvensen av statsbudsjettet fra H/FrP-regjeringen at ingen nye havneutbygginger vil bli satt i gang. De fiskeriavhengige samfunnene i Lofoten og Vesterålen har ventet tålmodig på tur. Statsbudsjettet må være en stor skuffelse for alle dem, avslutter Skjæran.