Uttalelser fra årsmøte 2023

Nærbilde av høyspentmaster ved et kraftverk. Foto: Øivind Haug

Mer kraft i nord

Hurdalsplattformen fastslår at nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde. Den nye nordområdepolitikken skal gjøre landsdelen til sentrum for grønn omstilling og sikre at de lokale verdiene gir vekst og arbeidsplasser. Da må det raskt bygges ny fornybar energi og nytt nett.

Elektrifisering av norsk sokkel, inkludert Melkøya er en viktig og nødvendig del av Norges bidrag til å stoppe klimaendringene. Utvikling av ny fornybar energi og nettutbygging må sikre at vi ikke kommer i en situasjon hvor dette tiltaket hindrer utvikling av eksisterende og ny industri, som er og vil være, en viktig del av det grønne skiftet. Det er utfordrende at aktører i landsdelen i dag ikke kan realisere prosjekter på grunn av kraft- og nettmangel. Det er derfor avgjørende at det foreligger konkrete planer om utbygging av tilstrekkelig nett og ny fornybar kraft i landsdelen, slik at tiltaket ikke fortrenger annen industri.

Det er nå en unik mulighet til å snu befolkningsnedgang til ny optimisme og vekst, basert på ren fornybar industri. Men samtidig viser prognosene at landsdelen styrer mot et kraftunderskudd om få år. 

Dersom vi skal lykkes med visjonen om mer kraft og nett raskere, må vi sikre gode prosesser for å håndtere de ulike interessene som berøres. Situasjonen etter Fosen-dommen viser at det er store utfordringer når areal skal avsettes, også til fornybar energi. Når det skal bygges ny fornybar kraft, må inngrepene minimeres, og andre inngrep må nedprioriteres. Arealkonflikter må løses gjennom dialog med berørte næringer, både til lands og til havs. Næringene må inkluderes tidlig, konflikter må søkes avverget og medvirkningen må være reell.

I EU satses det nå i stor skala på mineralnæringen. Bakteppet er EUs grønne omstilling, samt deres industristrategi. Hovedfokuset er å «ta tilbake» mye av den industrien som over årene er flyttet ut, samt å øke selvforsyningen, på blant annet rå-mineraler. Disse mineralene er viktig, av to grunner. For det første for at vi skal klare den grønne omstillingen. For det andre for at Europa geopolitisk skal bli mindre sårbar, gjennom større uavhengighet fra land som Kina og Russland.

Nordland Arbeiderparti mener kapasiteten for utbygging av ny fornybar energi og nytt nett må økes. Når prosjekter skal prioriteres, må lokal verdiskaping vektlegges. Kraft til næringsliv som sikrer og utvikler nye arbeidsplasser og prosessene for medvirkning forbedres. På den måten kan tilgang på ren og rimelig energi fremdeles sikre nordområdene som Norges viktigste satsingsområde.

En grønn lastebil kjører langs en snøkledd vei, snøen spruter opp bak den. Foto: Øivind Haug

Et sirkulert og bærekraftig Nordland

Norge har i dag et enormt forbruk, dette er en trend vi må snu. Målet må være å gjenbruke, gjenvinne og ta vare på ressursene i alt som produseres. Sirkulærøkonomien lar ressursene gå i sirkler, heller enn at de forbrukes. Den innebærer også å kontrollere bruken av ikke-fornybare ressurser som mineraler og metaller, samtidig som vi klarer å balansere bruken av fornybare ressurser. Arbeiderpartiet vil gjøre den sirkulære økonomien til en bærebjelke i norsk økonomi.

Den sirkulære økonomien innebærer at det lønner seg å reparere heller enn å kjøpe nytt, at det stilles krav til holdbarhet på det som produseres og at avfallet brukes som nye ressurser heller enn å bli sett på som en byrde. På lang sikt vil en sirkulær økonomi bidra til at det skapes minimalt med avfall, fordi alle ressursene går i sirkler der nye produkter oppstår når gamle blir ødelagt. Arbeiderpartiet vil gjøre det lønnsomt å produsere produkter som er laget for å være sirkulære.

Samtidig vil vi gjøre tjenester og opplevelser til en større del av økonomien, fordi dette ikke skaper forbruk og igjen avfall. Vi vil gjøre det lettere for folk å gå på kino, teater og spise middag ute, heller enn å kjøpe nye klær og ting som går fort i stykker.

Delingsøkonomi gir mindre forbruk av ressurser ved at flere kan bruke det samme, enten det er snakk om deling av biler, verktøy, klær eller datautstyr. I fornybarsamfunnet er en større del av økonomien bygget på deling, heller enn privat forbruk. AUF vil gjøre deling til en naturlig del av hverdagen til både folk og kommuner, og ønsker samtidig å utvikle nye tjenester som kan gjøre deling enda lettere. I all delingsøkonomi skal arbeidsrettighetene som arbeidslivet i Norge er tuftet på være ivaretatt. 

Samspillet mellom næringslivet og det offentlige er helt elementært for å komme gjennom det grønne skiftet. Næringslivet må bruke ressursene mer bærekraftig vi som samfunn må stille krav. Samfunnet må i retur føre en aktiv næringspolitikk og gi gode rammevilkår som muliggjør en rask omstilling. 

Klesindustrien er sentral i hverdagen, men er også blant klimaverstingene. Norge har et ansvar for at det skal være enkelt å kunne velge de bærekraftige løsningene, som gjenbruk, reparasjon og reduksjon av svinn. Arbeiderpartiet vil alltid stå i bresjen for en klesindustri med minimale utslipp og verdige arbeidsforhold.

 I alt avfall finnes det ressurser som kan gå inn igjen i kretsløpet. Syltetøyglass kan brukes på nytt, mat kan bli biogass og plast kan bli nye klær. Vi har store muligheter til å både redusere hvor mye som kastes, og til å bruke det som kastes på nytt. Da må det lønne seg å gjenvinne, ikke kaste. AUF vil styrke systemet for gjenvinning. Vi vil gjøre det mulig å sortere ut glass, metall, papir, plast og mat hjemme. På denne måten blir det enklere å sortere avfallet sitt enn å la det være.

Gutt i samisk kofte

Syv grep for å sikre urbefolkningens rettigheter og naturmangfold

Fosen-saken, med det erkjente menneskerettighetsbruddet, må løses raskt. Denne saken og naturkrisen viser at det er et stort behov for en helhetlig arealforvaltning som sikrer urfolks rett til kulturutøvelse. Innenfor rammen av dette må det sikres ny fornybar energi for å begrense klimaendringene samtidig som vi hindrer massiv nedbygging av natur og biologisk mangfold. Kunnskap og forståelse for samisk språk, kultur og interesser må økes. Gjennom kunnskap og forståelse dempes konflikt. Nordland Arbeiderparti vil peke på 7 grep:

Samisk språk og kultur må styrkes langs to akser. For det første må samiske barn og ungdom ha styrket rett og mulighet til å lære og utøve eget språk og kultur. Vi må derfor ha et forpliktende samisk språk- og kulturløft. For det andre må språk- og kulturløftet også øke innslaget av samisk språk og kultur for majoritetsbefolkningen.

Alle kommuner og fylkeskommuner må opprette naturregnskap for å ha oversikt over eget naturmangfold og utmarksnæringenes ressursgrunnlag. Ved naturinngrep må det sikres at annen natur vurderes tilbakeført. Det må utvikles mest mulig helhetlig energistrategi som tar hensyn til nåtidens og fremtidens kraftbehov uten at resultatet er en gradvis nedbygging av natur uten en helhetlig arealforvaltning. Når det skal bygges ny fornybar kraft, må inngrepene minimeres, og andre inngrep må nedprioriteres.

Reindrifta og andre berørte samiske interesser må involveres tidlig, og prosessene må sikre reell medvirkning. Det innebærer:

Raskere avklaringer og tilpasning av tidsplan til utøvernes behov slik at viktige prosesser ikke kolliderer med f.eks. kalvingstid eller andre intensive perioder. 

Sikre tilstrekkelige ressurser til utredning og kunnskapsgrunnlag fra et samisk perspektiv.

Utøverne må sikres økonomisk støtte til faglig, juridisk og administrative ressurser slik at medvirkningen blir reell. 

Det må lanseres en opptrappingsplan for samisk forskning gjennom samisk porteføljestyre i Forskningsrådet. Det må bevilges mer midler til samisk forskning om flere samfunnsaktuelle tema og områder slik at kunnskapene om samiske forhold utvikles og styrkes. 

Det samiske perspektivet må styrkes gjennom at samisk representasjon, deltakelse og involvering øker. Dette gjelder i offentlige myndigheter, institusjoner og i partiorganisasjonen.

Hele samfunnets kunnskap og forståelse for det samiske fellesskaps språk, kultur, næringer og samfunn må styrkes. Folkevalgte og ansatte i offentlige myndigheter og institusjoner må gjennom kompetansebyggende tiltak og økt samhandling med den samiske befolkningen, settes bedre i stand til å behandle og veilede i saker som berører samiske interesser. 

Når Sannhets- og forsoningskommisjonen legger frem sin rapport må det raskt legges frem tiltak for å følge opp kommisjonens anbefalinger, lege sår og bygge tillit mellom den samiske befolkninga og samfunnet for øvrig.  

En helsearbeider går i sykehusgangene. Foto: Øivind Haug

Nært samarbeid om likeverdige helsetilbud i nord

Helseforetakenes formål er å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, samt å legge til rette for forskning og undervisning.Nordland Arbeiderparti mener Helse Nord må sikre likeverdige helsetjenester til pasienter og pårørende i hele Nord-Norge, uavhengig av bosted.  

Nordland Arbeiderparti viser til ambisjonen i Hurdalsplattformen om at: «Norge skal ha en desentralisert sykehusstruktur som sikrer beredskap og gir alle innbyggere forsvarlig og trygg behandling på sykehus. Utvikle og styrke det desentraliserte sykehustilbudet i Norge, flytte mer av den elektive virksomheten ut til lokalsykehus, og styrke den lokale akuttberedskapen».Det er viktig at Helse Nord klarer å fange opp denne ambisjonen i arbeidet med å utvikle spesialisthelsetilbudet i landsdelen. 

Sikkerhet, beredskap, trygghet og likeverdig helsetilbud er forutsetning for dagens helsetjeneste. 

Samtidig som det er en utfordrende bemanningssituasjon i Helse Nord og i kommunene, påvirker de demografiske endringene utviklingen av Nordland. Det er fullt forståelig at reformer er nødvendige for å sikre bærekraftige helsetjenester - og for å møte morgendagens utfordringer.

Det er imidlertid avgjørende at dette skjer i nært samarbeid med fylkene og kommunene.Nordland Arbeiderparti understreker at Helse Nord i det videre arbeidet må sikre at helsetjenestens betydning både for regionen, lokalsamfunn og næringsliv blir synliggjort i større grad. 

Nordland Arbeiderparti ber om at Helse Nord i arbeidet med å utvikle helsetjenestene både ser til konklusjonene i Helsepersonellkommisjonen og Kvinnehelsekommisjonen. Vi understreker at hovedfokuset i helseforetaket må være likeverdige, desentraliserte helsetilbud for pasienter og pårørende i hele Nord-Norge.

Et Widerøe-fly tankes og ombordstiges før avgang på en avsidesliggende flyplass. Foto: Øivind Haug

Nye anbud på FOT-rutene fra 2024

Nordland Arbeiderparti vil utrykke sterk bekymring for den utviklingen vi harsett over lenger tid på det regionale flytilbudet i Nord-Norge, når det gjelder pris og rutetilbud.

Med den forrige regjeringen fikk vi et dårligere tilbud med færre avganger. Gjennom pandemien ble tilbudet ytterligere forverret. 

Folk flest - og næringsliv og det offentlige - blir rammet. Reaksjonene har vært mange og forståelige. 

I Hurdalsplattformen varsler Arbeiderpartiet og Senterpartiet lavere priser og flere avganger på kortbanenettet. Derfor har vi store forventinger til anbudet som lyses ut i vår.

Kortbanenettet og fly utgjør en grunnstamme i kollektivtilbudet i nord. At flyene går ofte er avgjørende for at folk skal komme seg til sykehus, til jobb og andre avtaler.Innen helse, utdanning, offentlig forvaltning og næringsliv er vi totalt avhengig av et effektivt og prisgunstig flytilbud innad i landsdelen. Positiv samfunnsutvikling betinger et godt flytilbud.

Modellen FOT-ruter (Forpliktelse til Offentlig Tjenesteyting) er viktig, men neppe nok. Nordlendingers flyreiser i landsdelen generelt må støttes med tilskudd som kompenserer for avstandsulempen.Med de erfaringen som vi har høstet i inneværende anbudsperiode i nord må det idet i anbudsgrunnlaget for perioden fra april 2024 legges følgende til grunn:

Halvering av dagens billettpriser på FOT-rutene.

Gjennomgående priser med makspris når reisen skjer innad i landsdelen. 

Økt frekvens og kapasitet på rutene til og fra Helgeland – og til og fra nordfylket, både innad i fylket og over fylkesgrensene 

Kravene til setekapasitet må være mer spesifikke og i større grad hensynta reisemønstret fra/til den enkelte flyplass.

FOT-rutene omstilles til lav- og nullutslippsteknologi så raskt som mulig

Portrettbilde av en ung mann med vernehjelm. Foto: Øivind Haug

Bygge ny romindustri i nordområdene

Nordland Arbeiderparti mener tiden er overmoden for at det satses tyngre og tydeligere på oppbyggingen av romindustrien rundt Andøy og i nordområdene. 

Norge har en helt unik mulighet rundt en raskt voksende romindustri. EU anslår at 10 % av den europeiske økonomien drar stor nytte av rombaserte tjenester, og kobler sin romsatsing tett til den grønne industriutviklingen. Da er det utrolig spennende og viktig at Nordland er et av de områdene i hele Arktis som vil oppleve størst vekst og verdiskaping innen romindustrien. 

Arbeiderpartiet har stått i spissen for å utvikle romindustrien i Norge. Det så vi blant annet da Stortinget behandlet stortingsmeldingen om romvirksomhet i 2019. Da ledet Arbeiderpartiet an i be regjeringen Solberg om å «sørge for at Andøya Spaceport blir realisert så raskt som mulig». 

Nordland Arbeiderparti er støtter regjeringen ambisjon i Hurdalsplattformen om å utvikle en «komplett norsk industriell verdikjede for rombasert infrastruktur og tjenester for småsatellitter.» 

Andøya Spaceport utgjør en fundamental del av en komplett industriell verdikjede. Gjennom å etablere en utskytningskapasitet på Andøya sikrer vi en nasjonal egenevne, legger grunnlaget for en videreutvikling av romrelatert industri og plasserer viktig infrastruktur i nordområdene.

Regjeringen Støre fikk tilslutning i statsbudsjettet for 2023 for et norsk satellittprogram som er omtalt som «Arctic Ocean Surveillance». Regjeringen har i forlengelsen av dette gitt norsk romsenter i oppdrag å utvikle et nasjonalt satellittbasert system for havovervåking. 

Det er også bra positivt at regjeringen vil satse på å bygge opp romindustrien i aksen Andøy–Narvik–Tromsø– Svalbard. Nordland Arbeiderparti støtter ambisjonen om å etablere et nasjonalt senter for jordobservasjon i Tromsø og et nasjonalt innovasjonssenter for rombasert virksomhet på Andøya.  Arbeidet med å etablere sentrene må få fortgang. 

Nordland Arbeiderparti understreker derfor viktigheten av at begge sentrene kommer på plass så raskt som mulig. Vi ber om at Norsk Romsenter gis oppdrag med å utrede og legge frem en samlet vurdering av begge de nasjonale sentrene i løpet av 2023. Samtidig ber Nordland Arbeiderparti regjeringen å etablere kapasitet og kompetanse knyttet til analyse og bruk av data fra Arctic Ocean Surveillance-programmet i tilknytning til forsvarets operative hovedkvarter og hovedredningssentralen for Nord-Norge i Bodø.

Portrettbilde av en ung mann som står foran en murvegg. Foto: Øivind Haug

NAV må sikre at alle unge er med

Ungdom og unge voksne lever ofte hurtige skiftende liv. Samtidig er unge en sårbar gruppe i arbeidslivet som kan ha vanskelig for å få innpass i arbeidsmarkedet. Nordland har alt for mange som faller utenfor derfor har fylkestinget vedtatt handlingsplan for ung inkludering. For denne gruppen er det avgjørende at NAV kommer raskt på banen. Nordland Arbeiderparti mener det er veldig viktig å sikre at unge under 30 år som står utenfor arbeid, raskest mulig får tilbud om jobb, utdanning eller kompetansegivende opplæring. Da trengs det flere ungdomsteam og ungdomsveiledere som sikre tettere oppfølging av unge. 

Unge har ofte en lang yrkeskarriere foran seg. Konsekvensene er derfor særlig alvorlige for unge dersom de allerede fra ung alder faller utenfor. Alle som henvender seg til Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) for å få hjelp til å komme i arbeid, har rett til å få sitt bistandsbehov vurdert. Unge som søker seg til et NAV-kontoret er en sammensatt gruppe som består av både arbeidssøkere som lett kommer i jobb og andre med større utfordringer. Nordland Arbeiderparti mener det bør vurderes et hurtigspor for unge. 

De unge er Nordlands viktigste ressurs og vi har bruk for alle sammen. Å forebygge utenforskap er samfunnets ansvar og ikke en oppgave for den enkelte alene. Det krever tidlig innsats for å bidra inkludering av unge. Vi lever i en helt spesiell tid med krig i Europa. Det fører til mange ukrainske flyktninger. Nordland Arbeiderparti er veldig opptatt av også unge ukrainske flyktninger rask får oppfølging gjennom NAV.   

Det å inkludere unge i samfunnet er noe av det viktigste vi kan gjøre både for samfunnet, men aller viktigst for den enkelte. Nordland Arbeiderparti mener tiden er inne for å lansere en nasjonal nullvisjon for ungt utenforskap. 

 Nordland Arbeiderpartiet vil:

-At Nordland skal være et foregangsfylke på ung inkludering. Som sikrer alle under 30 arbeid, opplæring eller utdanning.

-At ungdomsgarantien prioroteres i de kommende statsbudsjettetene. 

-At det skal vurderes et hurtigspor for unge i møte med NAV

-At unge under 30 år, uavhengig av ytelse blir fulgt opp av egne konsulenter i NAV

-At NAV kobles inn i saker gjennom barnevernet, psykiatrien og andre instanser 

-Videreføre NAV i skolen

-Aktivitet skal være hovedregelen for alle sosialhjelps-mottakere under 30 år.

-Fullføring av videregående skal være en prioritet for denne gruppen  

-Sikre at NAV også raskt hjelper unge ukrainske flyktninger