Uttalelser fra felles nordnorsk styresamling for Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiets fylkesstyrer i Nordland, Troms og Finnmark har vært samlet til møte på Sommarøy 23. – 25.09. Stortingsvalgkampen var hovedtema for samlingen og Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske var sentral gjest. Når Arbeiderpartiet møtes er det mange politiske saker som diskuteres og forberedelsene til Landsmøte med behandling av partiets neste stortingsvalgprogram er et selvsagt tema. Nordområdepolitikken, Langtidsplan for Forsvaret, regionreform og mulig konsekvensutredning av feltene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja ble diskutert. I saken om LoVeSe ser man at avstand mellom de enkelte fylkespartiers nåværende standpunkt er for stor til at man laget en felles uttalelse. Fiskeri er alltid tema når Ap-folket i Nord Norge møtes og det er laget to uttalelser fra møtet:

original_1478641337_3164434

Uttalelse: Pliktkommisjon - et falsum?

Arbeiderpartiet i Nord Norge er bekymret for at pliktkommisjonen på sitt høringsmøte i Hammerfest 5.september ikke ba om innspill på alle plikter kommisjonen skal behandle. Betyr dette at kommisjonen ikke følger bestillingen fra Stortinget? Alle pliktene handler samlet sett om å skape samfunnsmessig lønnsomhet og verdiskapning langs kysten, ikke bare lønnsomhet for et enkelt selskap. Denne forståelsen ligger også til grunn for at Stortinget valgte å sette ned kommisjonen. Vi krever at fiskeriminister Per Sandberg offentlig avklarer om pliktkommisjon følger mandatet fra Stortinget.

Bakgrunn

Leveringsplikten, aktivitetsplikten og bearbeidingsplikten er en pakke av tiltak for at trålere med leveringsplikt skulle sikre anlegg som bearbeider fisk, stabil råstofftilførsel. Dette handler om rederienes samfunnskontrakt. Begrunnelsen for at disse selskapene har fått dispensasjon fra Deltakerloven er at de skal skape ringvirkninger, aktivitet og lønnsomme arbeidsplasser til de tilgodesette industribedriftene.

Stortinget ba i forbindelse med behandlingen av sjømatindustrimeldinga i juni 2016 om at det ble nedsatt en kommisjon og bad denne "om å se på hvordan intensjonen ved pliktene kan oppfylles". Videre sa Stortinget blant annet følgende:

Komiteen viser til at det overordnede målet for pliktsystemet har vært å bidra til en lønnsom sjømatindustri som sikrer bosetting og sysselsetting i kystdistriktene. Komiteen mener bindingene mellom de ulike pliktene er så sterke at disse bør ses under ett, og at sjømatnæringen er så viktig for Norge at det krever varsomhet og solid faglig grunnlag for endringer. Komiteen mener derfor at både de økonomiske, samfunnsmessige og juridiske sidene bør vurderes nøye, samt hvordan endringer på en av pliktene vil påvirke resten av pliktsystemet. Komiteen støtter at det nedsettes en kommisjon, men mener mandatet til kommisjonen må være å se på pliktsystemet som helhet.

Uttalelse: Nei til dobling av turistfiskekvoten

Fiskeriminister Per Sandberg foreslår å øke mengden fisk turister får ta med seg ut av landet. I dag får turister maksimalt ta med seg 15 kilo fisk over grensen, men ifølge media foreslår fiskeriministeren å øke mengden til 30 kilo. I realiteten snakker vi om fiskefilet.

Turistfiske er viktig for reiselivsnæringen i landsdelen, og skal være en sentral del av den nasjonale reiselivsstrategien. Det er likevel viktig å sikre at dette skjer innenfor bærekraftige rammer.

For ytterligere kommentarer kan fylkespartilederne kontaktes:

Finnmark Ap Ingalill Olsen, mobil 41438120

Troms Ap Cecilie Myrseth, mobil 90150271

Nordland Ap Bjørnar Skjæran, mobil 90660573