En god oppvekst

Nordland skal være ungdommenes fylke. Dette betyr at vi skal være et attraktivt fylke for unge.

En lærerinne forklarer og hjelper elevene sine. Foto: Øivind Haug

NORDLAND ARBEIDERPARTI VIL:

·Bygge videre og hegne om fellesskolen for å gi alle barn en god utdanning og tilgang til kunnskap uansett bakgrunn eller økonomi 

·Skape et framtidsrettet videregående skoletilbud med høy kvalitet som sikrer oss rett kompetansen i samspill med kommunene og næringslivet i Nordland

·Bidra til et krafttak for skolehelsetjenesten med helsesykepleiere til stede for våre elever 

·Utvikle videre og styrke den nasjonale læreplassgarantiordningen, som startet i Nordland

·Fortsette utstyrsløftet i videregående skole og i samarbeid med lokalt næringsliv gi elevene på yrkesfaglige studieretninger tilgang på relevant og oppdatert utstyr og maskiner

·Bygge nye og tidsriktige skolebygg i Mosjøen og Narvik

·Styrke samarbeidet mellom videregående skole, lærebedriftene og opplæringskontorene for å sikre kommende lærlinger de beste forutsetninger for en god læretid

·At lærere som underviser i yrkesfag gis muligheten til hospitering i godkjente lærebedrifter

·Videreutvikle Nordlandsmodellen som styrker laget rundt elevene slik at alle opplever læring og mestring, reduserermobbing, bygger et godt og sosialt læringsmiljø og legger grunnlag for at flere mestrer og fullfører skoleløpet

·Styrke mobbeombudet i samarbeid med kommunene

·Innføre hybelhusordninger der det er egnet

·Være en pådriver for at borteboerstipendet og utstyrsstipendet skal økes, fordi skolegangen skal være gratis for alle

·Etablering av flere offentlige fagskoletilbud

·Flere kvalifiserte lærere i skole og i barnehage

·Legge til rette for læring gjennom hele arbeidslivet

·Prioritere støtten til unge gründere

·Legge til rette for rekvalifisering og opplæring for voksne

·Ta i bruk flere fleksible opplæringsløp og modeller etter elevenes og næringslivets behov

·At desentralisert utdanning i nord skal styrkes, slik at mer utdanning kan tas nær hjemstedet, gjennom etablering av videregående skoler som utdanningssentre

·Tilby samisk som fag på lik linje med andre språk, også til elever uten samisk bakgrunn. 

·Tilby kurs om samisk kultur og språk til lærere og barnehagelærer

·Videreutvikle samarbeidet om helsefremmede barnehager og -skoler for å styrke barnas fysiske og psykiske helse

·Tilby internasjonal videregående utdanning i Nordland

Nordland skal være ungdommenes fylke. Dette betyr at vi skal være et attraktivt fylke for unge å vokse opp i, vende tilbake til og se for seg en god framtid i. Ungdommens fylkesting og andre organisasjoner som involverer ungdom er derfor viktige samarbeidspartnere i utviklingen av fremtidens Nordland.

Fellesskolen er en viktig grunnpilar i det norske samfunnet. Her møtes barn og unge med ulik bakgrunn, fra ulike samfunnslag, og lærer hverandre å kjenne. Gjennom fellesskolen sikres alle barn rett til lik utdanning.

Videregående opplæring er avgjørende for at våre ungdommer får et godt grunnlag for videre studier og arbeidsliv. Skolene våre skal være gode læringsarenaer for elevene våre. Det er et mål at flest mulig skal få tilbud om videregående opplæring av god faglig kvalitet nær der de bor. Da er det viktig at våre elever, lærlinger og lærekandidater opplever velferd, trivsel og kvalitet. De skal ha god kunnskap om sine plikter og rettigheter, som bidrar til at alle når målet om å fullføre videregående opplæring. 

Nordlands nærings- og arbeidsliv trenger kompetent arbeidskraft. En del av Nordlandsmodellen er å arbeide for at alle som er kvalifisert skal få læreplass. Vårt mål er at alle skal fullføre videregående opplæring. Nordland Arbeiderparti har innført en læreplassgaranti som gir et bedre samspill mellom skole og næringsliv. Læreplassgarantien blir viktig å følge opp i kommende periode. Det er viktig for utviklingen av arbeidslivet og verdiskapingen i Nordland at vi har en god balanse mellom yrkesfag og studieforberedende fag.

Vi vil legge til rette ulike former for fleksible opplæringsløp tilpasset elevenes, næringslivets og det offentliges behov.  Til rettelegging for at voksne kan rekvalifisere seg for arbeidslivet, samt gi tilbud til flerspråklige vil vi sikre at flere i Nordland kan få en utdanning og ta del i arbeidslivet.

I Nordland har vi hatt fokus på- og vil satse videre på å utvikle funksjonelle og tidsriktige skolebygg. Derfor vil vi nå realisere nye skoler i Mosjøen og Narvik, noe som også bidrar til å samlokalisere flere skolebygg. Tidsriktige skolebygg handler også om utstyret i skolen. Her vil vi følge opp utstyrsløftet og også tilby tidsriktige og viktige fag, som e-sport og utdanningsløp innen grønne næringer. 

Morgendagens arbeidsliv er avhengig av at flere velger å ta høyere utdanning. Vi vil legge til rette for at Nord universitet og UiT Norges Arktiske universitet, med sine Campuser og studietilbud rundt i fylket skal utvikles. Våre videregående skoler kan utvikles som utdanningssentre, og i samspill med høyere utdanningsinstitusjoner spille en stor rolle i desentralisert utdanning i fylket.

Utdanningssentrene kan få et særlig ansvar for utdanning der folk bor, basert på lokale kompetansebehov.

Vi skal sikre at elever og lærlinger som er borteboere har trygge og gode boforhold. I samarbeid med vertskommunene vil vi derfor innføre hybelhus der det er egnet.

Våre skoler skal skape trygge lære- og skolemiljø. I samspill med kommunene vil vi styrke arbeidet mot mobbing, styrke elevtjenesten og få flere helsesykepleiere i tillegg til å styrke det psykiske helsearbeidet.

I Norge og i Nordland har vi unge mennesker som står utenfor arbeidslivet. Nordland Arbeiderparti vil styrke innsatsen, sammen med næringslivet, for at flest mulig av disse blir kvalifisert for en plass i arbeidslivet. Strategien og handlingsplanen for ung inkludering blir viktig i dette arbeidet.

Arbeiderpartiet vil legge til rette for desentralisert utdanning i samarbeid med universitetene og kommunene, i tråd med næringslivets og det offentliges behov. Vi skal ta i bruk ny teknologi og digitale læringsplattformer for å sikre et desentralisert tilbud i videregående skole. Fagskolene bidrar med kompetanse som raskt kan tas i bruk i samfunns- og arbeidslivet vårt. Det er et stort behov for personer med fagskoleutdanning, men i dag er det for få personer som tar denne utdanningen. Vi vil etablere flere offentlige fagskoletilbud i Nordland. Voksne som av ulike grunner trenger mer utdanning eller omskolering trenger tilbud nær hjemstedet. Livslang læring for voksne i Nordland er viktig for å tilføre kompetanse til den enkelte i et livsløp. Nettskolen i Nordland er et viktig virkemiddel for å nå denne gruppen.

Nordland Arbeiderparti støtter etablering av Sjunkhatten Folkehøgskole. Skolen kan bli landets første barrierefrie og reelt universelt utformede folkehøgskole, som er viktig for likestilling i adgang til kunnskap. Vi er også positive til andre satsninger av folkehøyskoler.

Er du enig med Nordland Arbeiderparti om En god oppvekst?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker