Et velfungerende helsetilbud

Et velfungerende helsetilbud er viktig for innbyggerne våre.

To skolejenter står foran kontorskiltet til helsesøster. Foto: Øivind Haug

NORDLAND ARBEIDERPARTI VIL:

·Et sterkt offentlig helsevesen

·Gjennomgå fastlegeordningen for å sikre god dekning i Nordland

·Mer samarbeid med kommunene for å styrke det psykiske helsearbeidet

·Øke kompetansen innen psykisk helse hos alle som arbeider i oppvekstsektoren

·Etablere et systematisk arbeid mot selvmord, blant annet gjennom egen handlingsplan og samarbeid med interesse- og brukerorganisasjoner

·Utvikle en heltidskultur, tilby flere praksisplasser og øke antall lærlinger for å styrke rekrutteringen av framtidens helse- og omsorgsarbeidere

·Gjøre helsetilbudet til barn og unge mer tilgjengelig ved å styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten, herunder få på plass forpliktende avtaler mellom fylke og kommune

·Styrke tilbudet innen psykisk helse og rus, med et særskilt fokus på å bygge opp lavterskeltilbud uten krav om henvisning

·Bidra til aldersvennlige samfunn og god psykisk helse for eldre gjennom flere kulturelle, sosiale og fysiske aktiviteter og møteplasser for eldre i samarbeid med frivilligheten

·Å styrke den forebyggende tannhelse

·At tannhelsen for barn og unge i aldersgruppen skal være blant de tre beste i Norge

·Moderne og universelt utformede tannklinikker i Nordland

·Ta i bruk IKT løsninger for å ta ned reisebelastningen for pasienter som trenger konsultasjoner som kan tas via telefon/videolink.

·Sikre på en bedre måte at de som har rett til gratis offentlig tannhelse, får et riktig og godt 

tilbud

·Innføre gratis tannhelsebehandling til personer i alderen 19 til 21 år 

·Innføre halv pris på tannhelsebehandling for personer i alderen 22 til 26 år 

·Etablere tilbud for kjeveortopedi i Lofoten

Et velfungerende helsetilbud er viktig for innbyggerne våre. Målet er et samfunn som fremmer god helse for alle, forebygger sykdom, utjevner sosiale forskjeller og gir alle barn og unge en god start i livet.

Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid. Helse skapes der folk bor og lever, og gjennom tverrfaglig folkehelsearbeid, forebygging og tilrettelegging skal vi gi enda flere nordlendinger et godt liv. Det kan også være med på å ta igjen de økende helseforskjellene som vi ser i Norge i dag.

Vi blir stadig flere eldre i Nordland. Å legge til rette for lange, gode liv blir en av de viktigste oppgavene for fellesskapet de neste tiårene. Det handler om boformer, hverdagsliv, livsglede og et aldersvennlig samfunn der eldre får ta i bruk egne ressurser.

Nordland Arbeiderparti vil ha et sterkt offentlig helsevesen. Det sikrer likebehandling og et likeverdig helsetilbud i hele Nordland. Derfor må økonomien til de offentlige sykehusene styrkes.

Ny teknologi og digitalisering skal bedre pasientbehandlingen. Sykehusene i Helse Nord skal ligge i front når det gjelder å ta i bruk nye løsninger, nye behandlinger og ny teknologi.  Dette er også viktig for å få ned reisebelastningen til pasienter og pårørende. I spesialisthelsetjenesten er det viktig med desentraliserte løsninger der det er mulig. 

Kort responstid ved ulykker og akutt behov for helsehjelp er viktig for å trygge befolkningen i alle deler av fylket og vi ønsker en solid dekning av ambulanse og redningshelikoptre i Nordland. 

Et Nordland i vekst trenger flere fastleger. Flere av våre kommuner har slitt med å rekruttere nok leger. Det er viktig med en gjennomgang av fastlegeordningens økonomi og organisasjonsform.

God psykisk helse er viktig hele livet. Vi har ansvaret for elevene som går på våre videregående skoler. Psykiske helseplager er en økende utfordring blant ungdom. Det er grunnen til at vi vil ha psykisk helsepersonell tilgjengelig på skolen hver dag, på alle skoler.

For Nordland Arbeiderparti er heltidsstillinger i helsesektoren en fanesak. Vi vil derfor arbeide for å få en bedre heltidskultur ved sykehusene i Nordland. 

Tannhelse henger nøye sammen med folkehelse og er en viktig offentlig oppgave. Det må legges til rette for god kontakt mellom tannlegene og resten av helsetjenesten. Tannhelsetjenesten kaller inn alle barn mellom 3 og 18 år til jevnlige kontroller. Vi ønsker å sikre på en bedre måte at de som har rett til gratis offentlig tannhelse, får et riktig og godt tilbud. Vi vil også innføre gratis tannhelsebehandling til personer i alderen 19 til 21 år og halv pris på tannhelsebehandling for personer i alderen 22 til 26 år.

Tannlidelser er, i likhet med øvrige helseproblemer, sosialt skjevt fordelt. Alle i Nordland skal ha tilgang til god tannbehandling og derfor må vi sikre rekruttering av fagfolk. Nordland Arbeiderparti vil prioritere forebyggende arbeid og moderne tannklinikker som er universelt utformet. 

Er du enig med Nordland Arbeiderparti om Et velfungerende helsetilbud?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker