Fremtidsrettet samferdselstilbud

Samferdsel er viktig for bosetting, verdiskaping og trivsel i Nordland.

En kvinnelig busssjåfør på jobben. Foto: Øivind Haug

NORDLAND ARBEIDERPARTI VIL:

·Bedre trafikksikkerhet i hele Nordland

·Legge til rette for myke trafikanter som syklende og gående ved utbygging av sykkelveier, der trafikkfarlige skoleveierprioriteres. 

·Styrke samarbeidet mellom Nordland fylkeskommune og kommunene i prosjektet Trafikksikker kommune

·Sikre god digital infrastruktur i hele fylket gjennom bredbåndsutbygging

·Sikre god samferdsel og gjennomgående korrespondanse

·En oppgradert E6 og E10

·Universell utforming i alle anbud

·Flere hurtigladere i Nordland

·Gjøre samferdselen i Nordland til et enda bedre reiselivsprodukt

·Døgnåpen Bjørnfjell tollstasjon 

Kollektivtransport

Klima- og miljøhensyn og trafikktetthet i de største byene i fylket gjør at flere må og vil reise kollektivt framover.

·Øke kollektivandel i regionssentrene

·Legge til rette for fleksible kollektivløsninger på steder der det ikke går regelmessig kollektiv transport

·Legge til rette for at kollektivtrafikk kan erstatte personbiler i større grad

·Legge til rette for null- og lavutslippsløsninger innenfor busstransport

·Forbedre samarbeid med nabofylkene for å sikre gode rutetilbud på tvers av fylkesgrensene

Fylkesveger

·Få gul midtstripe på større andel av våre fylkesveger

·Utbedre våre tunneler iht. tunnelsikkerhetsforskriften

·Arbeide for å redusere rasfaren langs veiene i Nordland

·Fortsette satsingen Fra kyst til marked

·Bedre trafikksikkerhet skal være fokus i all planlegging

·Forsere arbeidet med å ta inn større andel av vedlikeholdsetterslep

·Jobbe for statlig medfinansiering av større fylkeskommunale veiprosjekter som bidrar til jobb- og verdiskaping

·Utrede

oFastlandsforbindelse til Herøy/Dønna

oBruforbindelse mellom Brasøy og Tenna, finansiert av fergeavløsningsmidler

·Starte arbeidet med utbedring av:

ofv. 17 Ørnes-Glomfjord

ofv. 76 Tosenvegen

ofv. 82 Sortland - Risøyhamn

ofv. 810 Bustneslia

·Følge opp store statlige vegprosjekter i nasjonal transportplan, NTP.

oHelhetlig og samlet utbygging av E6 Fauske-Bognes.

oE6 Sørelva – Borkamo.

oE6 i tunnel gjennom Narvik sentrum, med tilstøtende tiltak.

oUtbedring og innkorting av E10 Å-Fiskebøl.

oRv. 80/E6 Bodø – Fauske – Prosjekt «Fra bru til bru».

oSikre fullføring av hele Hålogalandsveien E10/RV85/RV83

Bane og fly

·Nordlands flyplasser skal være base for elektriske fly

·Oppgradering av Nordlandsbanen, herunder nye energikilder

·Jobbe for mer gods på Nordlandsbanen

·Dobbeltspor på Ofotbanen

·Etablere tog mellom Trofors og Mo i Rana for Helgelandspendlerne

·Arbeide med å realisere ny og større flyplass i Lofoten

·Støtte arbeidet med en konseptutvalgsutredning med mål om å realisere utbygging av Nord-Norgebanen. Konseptutvalgsutredningen skal ferdigstilles og behandles ved neste rullering av Nasjonal transportplan. 

Sjøtransport

·Utvikle fremtidens hurtigbåt

·Styrke utbedring av havner og farleder

oFarledsutbedring av Brønnøyleden

oInnseiling og mudring i Mo i Rana

oFarledsutbedring av Risøyrenna

·At fergene på fylkesvei 17 blir et pilotprosjekt for bærekraft

·Økt fokus på transport «fra Kyst til marked»

·Jobbe for å redusere billettpriser på hurtigbåter til øyer og andre samfunn uten veiforbindelse til fastlandet.

De statlige fiskerhavnprosjekter i Andøy, Værøy og Røst som er prioritert i gjeldende NTP 2018-2029 må gjennomføres i NTP 2022- 2033 og finansieres av staten. Tilsvarende må også gjelde for Ballstad fiskerihavn.

Samferdsel er viktig for bosetting, verdiskaping og trivsel i Nordland. I vårt fylke har vi folk og næringsliv i byer, tettsteder, på bygda, på øyer, ved skog, fjell og fjord.

Vi vil at alle nordlendinger skal ha de samme muligheter til å ta del i verden, uansett hvor vi velger å bosette oss eller drive og utvikle næring. Gode kommunikasjoner og infrastruktur er derfor en grunnleggende faktor som gjør dette mulig, og er avgjørende for vekst og utvikling i hele Nordland.

For Nordland Arbeiderparti er det viktig at folks daglige ferdsel i fylket er trygg og miljøvennlig. Utviklingen av et fremtidsrettet samferdselstilbud skal derfor hvile på disse prinsippene; bedre trafikksikkerhet, redusere klimautslipp og være næringsvennlig og næringsrettet.

Nordland er et verdiskapingsfylke. Vi må ha en transport som legger til rette for flere arbeidsplasser og mer verdiskaping i tilknytning til råvarene. Transport «fra kyst til marked» er en av våre viktigste satsingsområder. Havnene i fylket må være godt tilrettelagt for å styrke fiskenæringen og transporten langs kysten. Nord-Norges fylker står samlet om strategien «Fra kyst til marked». Høy verdiskaping og samfunnsutvikling i landsdelen er av nasjonal betydning. Dette krever et transportnettverk som er fremkommelig, trygt og tilpasset overgang til lavutslippssamfunnet.

Nordland har 25 % av Norges kystlinje. Fergene våre er helt avgjørende for samfunns- og næringsliv. Nordland Arbeiderparti vil fortsette å fase inn nye hurtigbåter, som både øker passasjerkomforten og reduserer utslipp. 

Kollektivtilbudene er viktig både for innbyggere og for de som besøker fylket vårt. Et godt kollektivtilbud skal bidra til at folk kan i størst mulig grad bo, ta utdanning og jobbe der de ønsker i fylket. Det er et viktig miljøtiltak at flere benytter kollektivtilbudene. 

Nordland Arbeiderparti vil fortsette sitt arbeid med å få etablert dobbeltspor på Ofotbanen.

Det er et av Norges viktigste nordområdeprosjekter som også vil bidra til mer bærekraft ved å få gods over fra bil til bane.

For at Nordland skal bringes enda tettere sammen er kortbanenettet helt avgjørende. Daer god frekvens og prisnivå på rutenettet en nøkkel. Det er viktig for arbeidslivet, for pasientreiser og for våre innbyggere.

Ruter inn mot Bodø som regionhovedstad skal prioriteres. Det vil også være viktig å ha flere ruter til Trondheim for Helgeland, og til Tromsø for den nordlige delen av fylke. 

Er du enig med Nordland Arbeiderparti om Fremtidsrettet samferdselstilbud?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker