Ta hele Nordland i bruk

Arbeiderpartiet vil satse på økt verdiskapning i Nordland

.

Nordland Arbeiderparti vil:

·Øke eksporten fra Nordland til 80 milliarder innen 2030

·Arbeide for mer kraftproduksjon på land og til havs i nord

·Sammen med næringsliv og kommuner bygge et godt omdømme som tiltrekker seg arbeidskraft fra andre landsdeler og utlandet

·Økt verdiskaping innenfor samiske næringer 

·Arbeide for å få utviklet mer fornybar kraft til grønn industri i nord - kraft som skapes i nord skal brukes i nord

·Arbeide for å endre energiloven eller forskrift slik at man kan prioritere søknader ut fra samfunnsmessig betydning

·Arbeide for å bygge ut kapasitet i strømnettet

·Arbeide for å forenkle tiden på konsesjonsprosesser for nettutbygginger 

·Statlig samordner for industrietableringene i nord

·Norge må delta i EUs Ipcei Batteri og ta initiativ til en Ipcei innen karbon

·Et eget tilflyttingsprogram til industriarbeidsplassene i nord

·Mer regionale utviklingsmidler til industrifylker som Nordland 

·Nye virkemidler for kommuner som opplever positiv omstilling

·At mer av verdiene fra ressurser som sjømat, mineraler, olje og gass, vindkraft og vannkraft skaper ringvirkninger og kommer lokalsamfunn i nord til gode

·Arbeide for å få havvind til Nordland

IndustriNordland har et variert næringsliv, fra store industriklynger og industriparker til fiskere og bønder. Denne variasjonen er noe av styrken i fylket. Dette fellesskapet av store og små bedrifter skaper store verdier, eksportinntekter og jobber.

Nordland Arbeiderparti vil gjennom en aktiv næringspolitikk bidra til at næringslivet får utvikle seg.

Europa har som mål om å bli det første klimanøytrale kontinentet innen 2050. Dette kan kun nås gjennom å se på det grønne skiftet som en vekststrategi, og Nordland kan spille en viktig rolle. 

Hvis vi ser på det grønne skiftet som en vekststrategi for Nord-Norge gir det enorme muligheter. Nordland Arbeiderparti har et mål å doble eksporten fra Nordland til 80 milliarder innen 2030.

Bærekraftmålene vil ikke nås med næringsnøytralitet. Nordland skal jobbe for et bærekraftig næringsliv som betyr både økonomisk, sosialt- og økologisk bærekraftig. 

Frem mot 2030 kommer verdens voksende befolkning til å trenge mer mat. Med dette vokser også markedet for sjømat. En av de viktigste driverne er at fisk, og særlig laks, har et svært lavt CO₂-utslipp sammenlignet med andre animalske proteinkilder. 

I Nordland har vi noen fantastiske forutsetninger innen den kraftforedlende industrien. Vi står foran nye industrier som vil kunne skape arbeidsplasser, og også helt nye verdikjeder, som innen produksjon av batteri, hydrogen, syntetisk drivstoff, komponenter til solceller og flytende havvind.

Industrien i nord har behov for mer fornybar kraft, og nettkapasiteten må styrkes i fylket vårt. Det er et viktig prinsipp at kraft som skapes i nord skal brukes til å skape arbeidsplasser i nord. Tilgjengelig kapasitet i kraftnettet må prioriteres til næringer med størst samfunnsmessig betydning. 

Nordland Arbeiderparti skal være en pådriver for at mineralnæringen skal ha gode rammebetingelser slik at også utviklingen i det grønne skiftet kommer lokalsamfunnene i nord til gode. 

Det å skape arbeidsplasser handler også om kunnskapsutvikling, om forskning og om nyskaping knyttet til havets rike ressurser.

Digitalisering og robotisering vil bety at arbeidsplasser vi har i dag forsvinner, mens andre typer arbeidsplasser vil komme til. Vi vil arbeide for at koblingen mellom industrien, teknologimiljøene og utdanningsinstitusjonene våre styrkes. Framtidas arbeidsplasser handler blant annet om alt det vi ikke vet noe om enda. Vi har en stor oppgave i å lede an i kunnskapsutviklingen om hva havet kan gi oss av muligheter i framtiden.

NORDLAND ARBEIDERPARTI VIL:

·Arbeide for lønnsomme, helårige arbeidsplasser i fiskerinæringen

·Tilrettelegge for at industrien skal utnytte en større andel av råstoffet som kommer fra hvitfisk, leveringspliktige trålkvoter må gjennomgå jevnlige revideringer.

·Legge tilrette for en balansert utvikling fra havbruk til havs

·At kommunene sikres stabile og forutsigbare inntekter for bruk av areal og for å tilrettelegge for nytt areal for oppdrettsnæringen, også når det ikke er vekst.

·Arbeide for å få havvind til Nordland

·Skape arenaer og muligheter for fangst av andre marine ressurser enn de som vi har tradisjon for i Nordland

·Arbeide for etablering av full skala test- og øvingssenter på Fiskebøl

HavetFiskeri og sjømatnæringen er bærebjelken i store deler av kyst-Norge og den fremste forutsetningen for bosetting der. Fiskeressursene er fellesskapets eiendom og skal fortsatt være underlagt en bærekraftig forvaltning som stimulerer til rekruttering og lokalt eierskap. Nordland Arbeiderparti vil opprettholde en fiskereid og variert flåte, for å kunne utnytte ressursgrunnlaget både nær kysten og lengre til havs. Sjømatpolitikken må være bærekraftig og gi lønnsomme, helårige arbeidsplasser i fiskerinæringen, både på havet og i landindustrien.

Nordland er et havfylke. Vi vil derfor få på plass interkommunale kystsoneplaner i hele Nordland for å ivareta både nye og tradisjonelle næringer.

Bare 5% av verdens matproduksjon kommer fra havet. I en verden hvor vi blir stadig flere mennesker, og hvor mer mat må produseres og høstes fra havet, har vi det beste utgangspunktet for å være et globalt nav for fiskeri- og sjømatproduksjon fra her vi bor, midt i verdens matfat. 

Havbruksnæringen er en svært viktig næring i Nordland og har potensial for å bidra med enda mer verdiskaping, som gir et godt grunnlag for bosetting og lokale ringvirkninger. Det forutsetter et sterkere fokus på bærekraft. Kommunene må sikres stabile og forutsigbare inntekter for tilrettelegging og bruk av areal for oppdrettsnæringen, også når det ikke er vekst. Nok areal er viktig for at havbruksnæringen skal kunne drive bærekraftig.

I Nordland har vi levd av havet til alle tider. Fisken og vinden er fornybare ressurser. Olje og gass er riktig nok ikke fornybare ressurser, men de er viktige, ikke minst i den urolige tiden vi nå er inne i. Olje og gassindustrien har også bidratt til viktig maritim kompetanse som vi kan bygge nye næringer på.

For Arbeiderpartiet er sameksistens helt avgjørende både i forhold til næringer på havet og på land. 

Nordland Arbeiderparti vil arbeide for at det skal etableres et full skala senter på Fiskebøl for testing, øving og teknologiutvikling for bekjempelse av akutt forurensing.

NORDLAND ARBEIDERPARTI VIL:

·Maksimere effekten rundt etableringen av Andøya Spaceport

·Bidra til å realisere Newspace North som innovasjonssenter for rombasert virksomhet

Romteknologi

Romteknologi er en av verdens raskest voksende sektorer. Romvirksomhet er en viktig bidragsyter til verdiskaping også i norsk økonomi, både som en næring i seg selv og som en støttefunksjon for andre næringer.

EU anslår at 10% av den europeiske økonomien drar stor nytte av rombaserte tjenester, og kobler sin romsatsing til det grønne skriftet

Nordland er det fylket i hele Arktis som vil oppleve størst vekst og verdiskaping innen romindustrien det neste tiåret.  Bare i tilknytning til oppbyggingen av Andøya Spaceport vil Andøya Space øke antall ansatte med over 100 ansatte. I tillegg kommer alle de private aktørene som nå etablere seg på Andøy. Midt i dette står Andøy, Narvik, Mo i Rana, Tromsø og Svalbard. Romindustrien vil bli noe av det viktigste i utviklingen av nordområdepolitikken frem mot 2030.   

I Hurdalsplattformen lanserer regjeringen at de vil støtte opp om denne satsningen. Blant annet gjennom et nasjonalt innovasjonssenter for rombasert virksomhet på Andøya, og gjennom å utnytte næringspotensialet i at Andøya Spaceport. I tillegg til at de vil legge til rette for en komplett norsk industriell verdikjede for rombasert infrastruktur og tjenester for småsatellitter.

NORDLAND ARBEIDERPARTI VIL:  

•Bedre tilrettelegging og å videreutvikle fellesgodefinansieringen i Nordland ved å gi kommuner/regioner muligheten til å innføre besøksbidrag, med prøveprosjekt i Lofoten

•Støtte etableringer av flere bedrifter innen opplevelsesproduksjon, herunder lokalmat og reiseliv og at eksisterende tilbydere videreutvikler sine opplevelsesprodukter

•    Ha utvikling på bedriftsnivå slik at vi sikrer en bærekraftig omstilling av bedriftene. Både lokalsamfunn, miljø og økonomi må ivaretas  

•Fremme reiselivet som en bærekraftig eksportnæring. 

•Helårstursime og tiltak som fører til økt oppholdstid ved å bruke bl.a. bedriftsintern opplæring (BIO) med mål om å utvide sesongen og slik legge til rette for flere helårsarbeidsplasser i næringen

•Videreutvikle kompetanse og tiltak for ansvarlig markedsføring. Kunnskap må brukes for å tiltrekke seg ønskede gjester i bærekraftige volumer gjennom hele året

•Nettverk, partnerskap og møteplasser på tvers av næringer for å utvikle nye tilbud og bidra til sesongutvikling.

•Støtte opp rundt tiltak som fører til økt oppholdstid for besøkende i Nordland, da særlig gjester med lavt klimaavtrykk og som gir høy sosiokulturell, miljømessig og økonomisk verdiskaping i lokalsamfunnene  

•Bedre samordning og samhandling i forvaltningen, siden ansvaret for reiseliv ligger på mange ulike forvaltningsnivåer og i ulike sektorer (samferdsel, næring, miljø m.m.).

ReiselivNordland Arbeiderparti vil et utvikle et reiseliv som verdsettes av innbyggerne, bidrar til utvikling av gode lokalsamfunn, er konkurransedyktig og bidrar til å nå klimamålene. Næringen er Norges tredje største og kjennetegnes av at tilbudene utvikles lokalt til nytte og glede for lokalbefolkning, turister og øvrige tilreisende. Reiselivet bidrar til arbeidsplasser, skatteinntekter og sysselsetting over hele landet og er en av landets viktige eksportnæringer.

Næringen i Nordland må, sammen med det øvrige Norge, utvikles i en miljøvennlig og bærekraftig retning med en målsetting om reduserte klimautslipp i alle ledd av produksjonskjeden og mindre avtrykk i naturen. For å få til dette må vi fokusere på kvalitet. 

Nordland Arbeiderparti ønsker å gjøre en målrettet innsats for å bidra til et reiseliv med helårs arbeidsplasser. En vellykket satsing på reiselivet kan skape stor vekst, noe som kan skape utfordringer for mindre kommuner og regioner. Høye besøkstall og arbeidet med besøksforvaltning og finansiering blir stadig viktigere. Forholdet mellom tilbud til besøkende og lokalbefolkningens trivsel må balanseres.

NORDLAND ARBEIDERPARTI VIL:

·Sikre et jordbruk med variert bruksstruktur som er tilpasset også de mer marginale områdene i fylket

·Fortsatt legge til rette for møteplasser mellom landbruksnæringa, forvaltning og forskningsinstitusjoner i fylket

LandbrukLandbruk er en viktig næring i Nordland, som skaper arbeidsplasser og bosetting, opprettholder vårt unike kulturlandskap og bidrar til lokal mat. Nordland Arbeiderparti vil bidra å gi landbruket gode rammebetingelser som øker muligheten for å satse og utvikle både nye og etablerte landbruk. For å skape økt verdiskaping og økt produksjon i landbruksnæringen skal vi sikre tilgang på areal, trygge arbeidsforhold og god samferdsel.

Vi vil ha et landbruk som er bærekraftig og klimavennlig, og som sikrer god dyrevelferd, mattrygghet og sikker matforsyning.

Med de rette virkemidlene kan vi utnytte jorda i hele fylket best mulig over tid, produsere riktig mengde mat og dyrke potet, grønnsaker og bær der forholdene ligger best til rette for dette og utnytte arealene ellers til grasproduksjon.

Samfunnsoppdraget til jordbruket er å produsere nok og trygg mat på norske ressurser som bidrar til arbeid, god ernæring og helse.

Levende bygder og et åpent kulturlandskap gir også grunnlag for bosetting og turisme i alle deler av fylket.

Skogressursene i Nordland er betydelige, tilveksten er stor, og det må derfor kunne drives hogst i større skala i fylket. Skogproduksjonen i fylket kan økes og utnyttes bedre til lokal og regional verdiskaping. Nordland Arbeiderparti mener at behov for ytterligere vern av skog må vurderes nøye, da vårt fylke har høyere skogverndekning enn landet for øvrig.

NORDLAND ARBEIDERPARTI VIL:

·Sammen med de ulike stedene som opplever sterk vekst skal fylkeskommunen være et samspiller i arbeidet med rekruttering

·Arbeide for å få nye nasjonale virkemidler for å kunne rekruttere den arbeidskraft og kompetanse landsdelen trenger

·Sammen med næringsliv og kommuner bygge et godt omdømme som tiltrekker seg arbeidskraft fra andre landsdeler og utlandet

·Øke innsatsen mot ungt utenforskap og slik at flere har mulighet til å ha delta i verdiskapningen

·Et eget tilflyttingsprogram til industriarbeidsplassene i nord

·Lønnsomme, helårige arbeidsplasser i fiskerinæringen

Vi trenger arbeidskraftNordland har tilgang til grønn energi, naturressurser og gode muligheter for økt verdiskapning og utvikling av et bærekraftig næringsliv. Den viktigste ressursen og hovedmotoren for å oppnå dette er tilgang til arbeidskraft med riktig kompetanse. Da er det særlig bekymringsfullt at unge, og spesielt unge kvinner forlater landsdelen uten at vi klarer å tiltrekke oss tilstrekkelig med nye innflyttere med riktig kompetanse. 

Andelen personer i arbeidsfør alder synker samtidig som den eldre befolkningen øker. Å sikre tilstrekkelig arbeidskraft med riktig kompetanse er derfor en av de største utfordringene for å oppnå økt verdiskapning. Vi har også en stor andel mennesker som står utenfor arbeidslivet. Dette gjelder også personer med funksjonsnedsettelse. Sammen med næringslivet og NAV vil vi arbeide for å få inkludert og kvalifisert flere til deltakelse. Det er ulike tiltak på nasjonalt og regionalt nivå som kan bidra til å øke attraktiviteten ved å bo og leve i Nord Norge. Fylkeskommunen skal være en aktiv pådriver for at dette utredes og gjennomføres, nasjonalt og regionalt.  

Er du enig med Nordland Arbeiderparti om Ta hele Nordland i bruk?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker