Klima og miljø

For Arbeiderpartiet er klima og miljø rammen rundt all politikk.

En grusvei strekker seg inn gjennom skogen. Foto: Øivind Haug

Nordland Arbeiderparti vil:

· Innføre klimabudsjett og -regnskap med konkrete mål om utslippskutt i tråd med Paris-avtalen

· Arbeide for å øke produksjonen av utslippsfri energi i Nordland

· Utbygging av havvind i Nordland som bidrar til å skape aktivitet på land og til havs

· Jobbe for smart energistyring, klimavennlig byggeplasser og effektiv energibruk i kommunen, f.eks. ved at nye kommunale bygg som hovedregel er plusshus

· Vekte klima- og miljøhensyn mer i offentlig anskaffelser

· Styrke arbeidet for sirkulær økonomi ved å prioritere reparasjon og oppgradering, halvere matsvinn, legge til rette for gjenbruk, restaurering av bygg og utlåns- og låneordninger lokalt

· Tilrettelegge for trygg og grønn mobilitet der veksten i transport tas med kollektiv, sykkel og gange

· Innføre et rimeligere kollektivtilbud til unge og sette ned prisen på ungdomskort til 250 kr

· Null og lavutslippsløsninger for alle våre transportmidler

· Prioritere nullutslippskjøretøy ved å legge bedre til rette for bruk av nullutslippskjøretøy på land og på vann

· Tilrettelegge for lademuligheter

· Jobbe for å redusere unødvendig bruk av plast og hindre at plast blir forsøpling

· Redusere bruken av engangsemballasje i alle fylkeskommunale kantiner og kafeer

· Innføre kildesortering i alle fylkeskommunale bygg

· I samarbeid med Sametinget bidra til at urfolksperspektivet blir en tydeligere del av bærekraftvurderinger

For Arbeiderpartiet er klima og miljø rammen rundt all politikk. Vi vil ha en rettferdig klimapolitikk, som kutter utslipp og samtidig tilrettelegger for nye arbeidsplasser. Vi må både bremse klimaendringene og ha gode planer for klimatilpassing. Begge deler krever økt kompetanse og innsats i kommuner og fylker. Klima- og miljøkrisen er vår tids største utfordring! Menneskelig aktivitet fører til oppvarming av kloden og overforbruk fortrenger planter, dyr og menneskers leveområder. 

Mulighetene for å løse den enorme utfordringen vi står overfor finner vi blant annet her i Nordland. Ved hjelp av økt produksjon av fornybar energi og teknologiutvikling skal vi sikre en bærekraftig industri og et framtidsretta næringsliv. Vi skal kutte utslipp og skape arbeidsplasser!

Utbygging av nye energikilder skal være bærekraftig og bygges i god sameksistens med andre næringer og berørte parter.

Livsgrunnlaget til dagens og framtidas generasjoner må sikres bedre, ved å ivareta naturressursene på en bærekraftig måte. Vi må bryte med dagens produksjons- og forbruksmønster, og basere økonomisk virksomhet på sirkulær ressursutnyttelse gjennom gjenvinning, ombruk og avfallsreduksjon.

Det er viktig med en miljømessig tilrettelagt infrastruktur med gode transportløsninger. Et av de beste miljøtiltakene er å styrke kollektivtrafikken gjennom å heve kvaliteten og bygge ut tilbudet slik at det blir attraktivt å reise kollektivt, uavhengig av hvor folk bor.

Kommunesektoren har en vesentlig rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Kommuner og fylker kan bidra direkte gjennom grønne anskaffelser, transport, vedlikehold av bygg, og indirekte som samfunnsutvikler og planmyndighet. Arbeiderparti-styrte kommuner og fylker vil sette seg mål om å kutte utslipp i tråd med Paris-avtalen.

Arbeiderpartiet vil at barn skal kunne se og oppleve at fremtiden deres har mange muligheter, og vi må legge til rette for optimisme og gode liv.

Er du enig med Nordland Arbeiderparti om Klima og miljø?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker