Nordland for alle

Arbeiderpartiet vil skape et Nordland for alle der hver og en av oss skal ha mulighet til å virkeliggjøre vår drøm.

En far og hans to barn går tur i skogen, de har stoppet opp for å studere noe. Foto: Øivind Haug

Aa eg veit meg eit land langt der uppe mot nord, med ei lysande strand millom høgfjell og fjord. Der eg gjerne er gjest, der mitt hjarta er fest med dei finaste, finaste band. Å eg minnest, eg minnest so vel dette land! 

(Elias Blix) 

I Nordland bor og lever omtrent 240.000 mennesker. Vi bor i byer og distrikter, på øyer, ved fjellet, på landet og ved fjord. Arbeiderpartiet vil skape et Nordland for alle der hver og en av oss skal ha mulighet til å virkeliggjøre vår drøm om et godt liv der vi lever og bor. Vi vil ha et samfunn med gode offentlige ordninger, små forskjeller og like muligheter for alle, med virkelig likestilling mellom mennesker. Vi tror at vi sammen kan skape bedre tjenester for folk og næringsliv i hele fylket. Vi vil legge stor vekt på det samiske urfolksperspektivet i utviklingen av nordlandssamfunnet. 

I Nordland står vi foran historiske muligheter samtidig som vi har store utfordringer å løse, sammen. Den verden som vi er en viktig del av, har behov for en stor omstilling for å redusere de alvorlige klimaendringene vi har opplevd over tid. Vi må arbeide sammen for å nå klimamålene og sikre fremtiden til kommende generasjoner. I Nordland sitter vi på store muligheter for å bidra til det grønne skiftet. Vi skal ha to tanker i hodet samtidig. Vi skal skape arbeidsplasser og ny vekst samtidig som vi kutter utslipp. Vi skal ha gode og miljøvennlige transportløsninger, hvor både busser, ferger og hurtigbåter skal over på null- og lavutslippsløsninger.  

Nordland skal være ungdommenes fylke, og våre unge skal kunne se for seg en framtid i Nordland. Derfor skal det legges til rette for barn og unge i fylket vårt, og styrke deres tilknytning til lokalmiljøet. Barn og unge med funksjonsnedsettelser skal ha like muligheter til arbeid og deltakelse. Vi skal ha videregående skoler i hele fylket, med gode tilbud nært der elevene bor. Vårt mål er at alle skal ha mulighet til å fullføre videregående opplæring.  

Som for resten av landet har Nordland mange unge som i dag står utenfor opplæring, utdanning eller arbeid. Dette er mennesker med håp, drømmer og behov for å være deltakere i det samfunnet vi alle er en viktig del av. Nordland Arbeiderparti har tatt initiativ til å utarbeide en handlingsplan for å få mange tilbake i utdanning og jobb, handlingsplan for ung inkludering. Sammen med kommuner og andre samarbeidspartnere vil vi følge dette viktige arbeidet tett. 

Vår ungdomsbevegelse, AUF, og fagbevegelsen er våre viktigste samarbeidspartnere, men Arbeiderpartiet søker bredt samarbeid for å nå målene tuftet på vårt verdigrunnlag, frihet, likhet og solidaritet.  

Er du enig med Nordland Arbeiderparti om Nordland for alle?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker