Nordland i Sápmi/Sábme/Saepmie

Vi vil sikre gode rammevilkår for samiske språk, kultur, næringsliv og samfunnsliv.

Gutt i samisk kofte

NORDLAND ARBEIDERPARTI VIL:

·Styrke samiske språk·Styrke samarbeidet med Sametinget på sør-, nord- og lulesamisk språk·Styrke synligheten av samisk kultur og språk ved å skilte på samisk ved de videregående skolene i Nordland

·IT tjenester og apper som driftes av fylkeskommunen skal også være tilgjengelig på samisk

·Fokus på folkehelse og psykisk helse blant den samiske befolkningen. Kunnskap om samisk kultur og språk vil være særlig nyttig for ansatte i hjelpeapparatet

·Øke tilretteleggingen for elever som har samiskundervisning i videregående skole slik at undervisningen blir en naturlig del av skolehverdagen. Det skal også informeres godt om muligheten for å få undervisning i samisk 

·Tilby samisk som valgfag på lik linje med andre fremmedspråk, også til elever uten samisk bakgrunn

·Tilby kurs om samisk kultur og språk til lærere og barnehagelærere

·Knut Hamsun videregående skole som et pilotprosjekt gis status som ressursskole for lulesamisk språk og kultur

Vi vil sikre gode rammevilkår for samiske språk, kultur, næringsliv og samfunnsliv. Den samiske befolkningen skal ha reell mulighet til å lære samisk, bruke det i hverdagen og kunne overlevere det til neste generasjon.

Språket er nøkkelen til å bevare og utvikle kultur. I Nordland har vi tre samiske språkgrupper; Nord-, lule- og sørsamisk. I tillegg har vi pite- og umesamiske områder. Alle samiske språk er klassifisert som truede språk og særlig gjelder dette sør- og lulesamisk språk. Arbeidet med å holde disse i bruk er nødvendig for å bevare og utvikle samisk kultur.

Hele det lulesamiske språkområdet ligger i Nordland og vi har forvaltningsansvaret for språket. For Nordland Arbeiderparti er det viktig å styrke arbeidet med det lulesamiske språket, i tillegg til de to andre samiske språkene. Det er derfor viktig å legge til rette for at miljøer som Árran lulesamisk senter, Várdobáiki samisk senter, Åarjelhsaemien Teatere og Sørsamisk språksenter kan utvikles videre. 

Ved å tilby kurs i samisk språk og kultur til lærere og barnehagelærere vil språket og kulturen kunne bli en naturlig del av hverdagen til barnehagebarn og elever i Nordland, også de uten samisk bakgrunn.

Som i den norske befolkningen for øvrig, bor en stadig større andel av samene i byer. Satsing på samisk språk, og synliggjøring av samisk kultur, skal reflektere det. Det er også viktig å satse på IKT løsninger som kan tas i bruk for å sikre at språkopplæring også er tilgjengelig for samer som er bosatt utenfor de større byene i Nordland.

Kunnskap om samisk kultur og språk vil være et gode for alle innbyggere i Nordland og tilgjengeliggjøring av dette vil sørge for at den samiske kulturen holdes levende også i fremtiden.

Nordland Arbeiderparti vil jobbe for å sikre gode rammevilkår for de tradisjonelle samiske næringene.

Sametinget er en viktig samarbeidspartner i flere viktige utviklingsspørsmål i Nordland. Dette samarbeidet skal vi videreutvikle.

Er du enig med Nordland Arbeiderparti om Nordland i Sápmi/Sábme/Saepmie?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker