Trygghet i Nordland

Trygge lokalsamfunn i distriktene trenger løsninger som ivaretar beredskap og akutt hjelp når vi trenger det

Et flyfoto av åkre, en elv svinger seg gjennom det fargerike landskapet. Foto: Øivind Haug

NORDLAND ARBEIDERPARTI VIL:

·Sikre Andøya som base for alliert mottak

·Jobbe for rekruttskole på Drevjamoen

·Utvikle Andøya som innovasjon- og teknologibase inne romfart og droner

·Jobbe for å flytte flere av forsvarets ledelse til nord

·Styrke Forsvarets operative hovedkvarter 

·Arbeide for at mer av Forsvarets utdanningsinstitusjoner ligger i nord

·Styrke Kystvakten på Sortland

·Styrke Evenes som luftforsvarets hovedbase i Nord-Norge og senter for maritim overvåkning og kontroll i nord

·Styrke Bjerkvik og bygge opp om Arena Nord

·Et sterkere Heimevern i nord

·Videreutvikle Bodø som beredskapshovedstad i nord

·Følge opp politireformen og se til at beredskap og tilstedeværelse er i henhold til intensjon i reformen

·Videreutvikle Samvirkesenter Nord- Samvirke for samfunnssikkerhet- og beredskapstjenester

·Styrke beredskapen i distriktene

·Gjøre elever i skolen oppdatert på beredskapsplanene i ulike situasjoner

·Jobbe for å styrke de viktige kompetansemiljøene innenfor sikkerhet og beredskap, og det sivil-militære samarbeidet 

·Jobbe for et nasjonalt innovasjonssenter for sikkerhet og beredskap ved Nord universitet

·Arbeide for at en større del av vedlikehold på Forsvarets materiell skal gjøres i nord

24.februar 2022 vil bli stående som en dag som forandrer europeisk sikkerhetspolitikk. Det er rett og slett et før og ett etter Russlands invasjon. Angrepet på Ukraina representerer starten på en ny tid i Europa, og en varig endring av våre sikkerhetspolitiske omgivelser. Dette påvirker ikke minst utviklingen i de norske nordområdene. 

Nordområdene er Norges viktigste strategiske interesseområde. Norge har ansvar for store strategiske isfrie havområder med enorme naturressurser. Forvaltningen av disse ressursene er kanskje den viktigste oppgaven vi har fremover med økende klimautfordringer, endrede geopolitiske utfordringer og endret befolkningsutvikling.  Og midt i dette bildet ligger nordområdefylket Nordland. 

Trygghet og sikkerhet i nord er uløselig knyttet til medlemskap i NATO og tilstedeværelse av ikke bare militære kapasiteter, men også lederskap. En styrking av kystvakta og flytting av flere militære ledelseselementer til nord vil være et godt strategisk grep og Nordland Arbeiderparti mener at en samlokalisering med Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) på Reitan vil gi økt samhandling og mer effektiv kriseledelse.

Det blir viktigere for Norge å være kontinuerlig tilstede med relevante militære kapasiteter i nord for å verne om norske interesser og sikkerhet. 

Norges strategiske posisjon i nord med ansvar for Schengens yttergrense og grense mot Russland gir oss noen særskilte muligheter og utfordringer. En sentral del av norsk sikkerhetspolitikk har helt siden andre verdenskrig vært å ha sterk tilstedeværelse i nord. Det er svært viktig at allierte både er til stede og deltar på øvelser, men samtidig må det norske forsvaret må være de som har situasjonsforståelse og den brede kunnskapen om utviklingen i nordområdene. 

Nordland er en base for innovasjon og teknologi. Dette må utvikles videre og Nordland Arbeiderparti vil derfor jobbe for en etablering av et nasjonalt kompetansesenter for droner i nord. For Nordland Arbeiderparti er en permanent etablering av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i nord viktig for å sikre videre innovasjon og kompetanseutvikling i nord, for nord.

En styrking av Forsvaret gjennom økte bevilgninger til både utstyr og personell er viktig for å sikre Norges posisjon i en verden i endring. 

Et annet viktig element i er at fokuset rundt Andøy som en sivil og militær teknologibase. Andøya tiltrekker seg et betydelig alliert fotavtrykk ved at allierte prioriterer innovasjons- og testaktiviteter innenfor en rekke type teknologier på Andøya. Dette gjelder blant annet innenfor områder som romteknologi og ubemannede systemer. 

Et annet element som vil ha sterkt fokus i arbeidet med forsvarspolitikken er økt tilstedeværelse av alle forsvarsgrener i nord. Ikke minst bør det flyttes flere ledelseselementer til nord.  Regjeringen presiserer nettopp at den nye sikkerhetspolitiske utviklingen betyr at behovet for relevant tilstedeværelse, troverdig avskrekking og stabiliserende tiltak i nord øker, også i fredstid. Forsvarssjefen sa det samme ved inngangen til koronapandemien. Det er viktig at det norske forsvaret er likt organisert i krise og i fredstid.

Et tredje element i arbeidet med forsvarspolitikken er at alle utdanningsinstitusjoner innen Forsvaret er lokalisert fra Trondheim og sørover. Det er et paradoks at til tross for at nordområdene er så sentralt i det norske sikkerhets- og forsvarspolitiske forståelsen er det ikke mulig å ta forsvarsutdanning i nord. 

Nordland Arbeiderparti vil arbeide for mer ledelse, innovasjon og utdanning i nord og legge til rette for styrkeproduksjon. 

Synlighet og lokal tilstedeværelse er viktig for å opprettholde tilliten til politiet i hele Nordland. Ett viktig grep for å lykkes med dette er etableringen av Samvirkesenter Nord- Samvirke for samfunnssikkerhet- og beredskapstjenester i Bodø. Dette skal både bli et nasjonalt kompetansesenter, men også et samvirkesenter som styrker politiet i hele Nordland. 

Trygge lokalsamfunn i distriktene trenger løsninger som ivaretar beredskap og akutt hjelp når vi trenger det. Responstiden må være kort og ha god kvalitet på tjenestene. I styrkingen av den lokale beredskapen må ressurser fra kommunal beredskap, Heimevernet/Sivilforsvaret, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og andre frivillige organisasjoner ses i sammenheng.

Er du enig med Nordland Arbeiderparti om Trygghet i Nordland?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker