Uttalelser vedtatt av fylkespartiene i Nord-Norge

Felles styresamling i Alta 7.-9. september 2018

Jernbane Rovaniemi-KirkenesFinland har initiert et jernbaneprosjekt fra Rovaniemi til Kirkenes. Arbeiderpartiene i Nordland, Troms og Finnmark er svært positiv til dette viktige nordkalottprosjektet, på tvers av landegrensene. En realisering av denne banen vil stimulere til vekst og utvikling i nordområdene og åpne for nye globale handelsmønsteret og befeste de nasjonale interessene i Arktis. 

Planlegging av en jernbane fra Rovaniemi til Kirkenes vil kreve et omfattende samarbeid mellom finske og norske myndigheter. Nordland, Troms og Finnmark AP ber om at regjeringen intensivere sitt arbeid knyttet til denne strekningen og inntar en mer aktiv og tydelig rolle i arbeidet, slik at Norge kan være med på å bidra til utvikling, både med hensyn til framdriften og avveiing av samiske interesser.

MiljøMenneskeskapte klimaendringer er en av vår tids største utfordringer. Nordområdene rammes først og hardere av klimaendringene. Paris-avtalen pålegger Norge et taktskifte i klimapolitikken. Arbeiderpartiet vil lede an i overgangen til et lavutslippssamfunn og sikre at Norge når sine ambisiøse klimamål innen 2030. Derfor er norsk økonomi i endring. Vi må i løpet av kort tid snu oss mot en grønnere retning i norsk industri. 

Fornybarsamfunnet vil gi flere muligheter. Nord-Norge har sterke miljøer, som kan ta lederskap innenfor energi-, industri, mineral- og havnæringer. Vi vil videreutvikle disse fortrinnene. Innenfor fornybar energi må vi derfor legge til rette for mer effektive vannkraftverk, nye vind- og solkraftverk. Det vil gi flere trygge arbeidsplasser i Nord-Norge, og bidra til kutt i klimagassutslipp. 

Kollektivtilbudet må styrkes og tilpasses folks transportvaner. Det må bli et reelt alternativ til privatbilisme både i byene og i distriktet. Så lenge det ikke eksisterer et reelt kollektivtilbud i distriktene, så må ikke de som er avhengig av bil straffes. I tillegg må utslippstung kollektivtransport erstattes med mer miljøvennlige alternativer. Nord-Norge skal være ledende i bruken av nullutslippsbusser og elektriske ferger.Gjennom egen virksomhet, bruk av innkjøpsmakt, samarbeid med næringslivet og planlegging av en utslippsfri kollektivtransport, spiller fylkeskommunene en nøkkelrolle i å utvikle klimavennlige samfunn. 

ForsvarForsvarets grunnleggende oppgave er å ivareta Norges sikkerhet og trygghet, våre interesser og verdier. De siste årene har trusselbildet og det sikkerhetspolitiske landskapet endret seg. Norge trenger et sterkt forsvar tilpasset den nye situasjonen, moderne utrustet og med høykompetent personell.Det er spesielt viktig at forsvaret er i stand til å løse de utfordringer Norge kan stå overfor i nordområdene. Vi vil styrke forsvarsevnen i Nord-Norge med relevante bidrag fra alle forsvarsgrener.

Det foreslås nå en storstilt privatisering av sivile tjenester i forsvaret, transport, kjøkken, verksted og øvrige tekniske tjenester. Kostnadene for dette vil måtte bæres av de ansatte i Forsvaret, ved vesentlig svekkede lønns, – pensjons-, og arbeidsvilkår. Det utløser også spørsmål rundt beredskap, sikkerhet og demokratisk styring. Arbeiderpartiene i Nordland, Troms og Finnmark mener derfor at Forsvarets oppgaver i størst mulig grad skal ivaretas av Forsvaret selv.

Aktiv næringspolitikk for nordområdeneNordområdene er et område som ressursmessig gir store muligheter for hele landet. I nordområdesatsingen er verdiskaping, infrastruktur, kunnskap, ny teknologi og havet sentrale elementer. Kunnskap skal være grunnlaget for de valgene som gjøres i nordområdene. Utgangspunktet skal være de naturgitte fortrinnene i nord og i de sterke kunnskapsklyngene.Utnyttelse av naturressurser på land og til havs, som landbruk, havbruk, mineraler, reiseliv, energi, maritim virksomhet og nye næringer basert på marine og landbaserte ressurser, blir stadig viktigere. 

Folk og samfunn er de viktigste byggesteinene i nordområdepolitikken. Livskraftige lokalsamfunn er en forutsetning for at dette kan skje på en bærekraftig måte, som ivaretar miljø, klima og urfolk. Utnyttelse av ressursene i nord skal gi regionale ringvirkninger. Slik legger vi grunnlaget for framtidens arbeidsplasser. Det skal være attraktivt for ungdom i nord å velge jobber i nord.Vi som bor i nord er opptatt av å bygge samfunn. Av norsk oljehistorie har vi lært hvilken avgjørende betydning kombinasjonen av dyktige fagfolk og modige politikere har hatt for å sikre nasjonalt eierskap og lokale ringvirkninger.Innbyggere i Nord-Norge forventer å utgjøre en større andel av næringer som fremover vil dreie seg stadig mer om ny teknologi, digitalisering, automatisering, klimaspørsmål og energibehov.

Arbeiderpartiene i Nordland, Troms og Finnmark har mener at vi i større grad må videreforedle det vi produserer. Det krever langsiktige og forutsigbare rammebetingelser, slik at næringslivet styrker konkurranseevnen. Utvikling av ny industri må bygge på de fortrinnene vi har i nordområdene. En aktiv næringspolitikk tar hensyn til næringslivets konkurransevilkår, som gjør at vi lettere vinner i konkurransen om bedriftsetableringer og nye arbeidsplasser. En aktiv næringspolitikk tar hensyn til at verdiskapingen skal skje der hvor ressursene høstes. En aktiv næringspolitikk skaper den mest miljø- og klimavennlige industrien i verden. En aktiv næringspolitikk skaper ringvirkninger og arbeidsplasser der folk bor i nord. Ikke en passiv tilnærming der de store aktørene høster av landsdelens ressurser og hvor verdiskapingen tilfaller helt andre deler av landet eller utlandet.  

Er du enig med Nordland Arbeiderparti om Uttalelser vedtatt av fylkespartiene i Nord-Norge?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker